Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност​​​МУ-ВАРНА ОДОБРИ ПРОЦЕДУРА ЗА КОНКУРСНА СЕСИЯ ЗА ВЪТРЕШНИ ПРОЕКТИ ЗА НАУЧНО-ПРИЛОЖИМИ И ИНОВАЦИОННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПО ПРОЕКТ 

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА: ПОВИШАВАНЕ НА ТРАНСЛАЦИОННИТЕ ПОСТИЖЕНИЯ В МЕДИЦИНАТА (MUVE-TEAM)“​С решение на Академичният съвет на Медицински университет – Варна от 9 октомври 2023 г. бе одобрена процедура за конкурсна сесия за вътрешни проекти за научно-приложими и иновационни изследвания по проект „Медицински университет – Варна: Повишаване на транслационните постижения в медицината (MUVE-TEAM)“. Целта на конкурса е в рамките на проекта MUVE TEAM да се осигури конкурентно финансиране на проекти за провеждане на научно-приложими и иновационни изследвания, които могат да доведат до резултати, необходими за трансфер на знания чрез защита на интелектуална собственост или имат потенциал за иновации, необходими за защита на интелектуална собственост.

 

Проектите са за провеждане на научно-приложими и иновационни изследвания, които могат да доведат до резултати, необходими за защита на интелектуална собственост в установените приоритетни научни направления на МУ-Варна и допринасящи за изпълнението на специфичните цели на Стратегията за иновации на МУ-Варна за периода 2021 г. – 2025 г. Проектите може да бъдат за провеждането на фундаментални и/или приложни изследвания, чиято крайна цел е трансфер на знания и технологии в бизнеса. Общият бюджет на един проект не може да надхвърля 200 000 лв.

 

Приоритетните научни направления на МУ-Варна са следните:

 • Храни и хранене;
 • Регенеративна медицина и имплантология;
 • Невронауки и заболявания на централната нервна система;
 • Онкология и редки заболявания;
 • Профилактика, мениджмънт на болестите и на здравните системи.

Специфичните цели на Стратегията за иновации на МУ-Варна за периода 2021 г. – 2025 г. са следните:

 • Иновации и учебна дейност;
 • Иновации и научно-изследователска дейност;
 • Иновации и здравеопазване.

 

Крайни срокове на процедурата:

 • Подаване на заявления за участие в конкурса: 17:00 часа на 16 ноември 2023  г.
 • Подаване на пълно проектно предложение: 17:00 часа на 15 декември 2023 г.
 • Оценка и подбор на проектните предложения: 15 януари 2024 г.
 • Сключване на договор с ръководителя на екипа: 31 януари 2024 г.
 • Максимален срок за изпълнение на одобрените проекти: 18 месеца.

 

Документи:

Процедура за кандидатстване

Заявление за кандидатстване

Формуляр за кандидатстване

Бюджет на проекта

Автобиография

Декларация за избягване на двойно финансиране

Отчетен формуляр

Матрица за оценяване​