Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Факултет по медицина


Факултетът по Медицина на Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов” - Варна е създаден с Постановление на Министерския съвет № 160/20.06.2001г. Той е основно звено в структурата на университета, което обединява 20 катедри и 18 учебно-научни сектора. В него се подготвят кадри с висше образование по медицина, придобиващи образователно-квалификационна степен " магистър" и професионална квалификация "магистър-лекар", обучават се докторанти и се провежда следдипломно обучение по широк кръг специалности.

Академичният състав на Факултета по Медицина се състои от 236 преподаватели на основен трудов договор, от които 75 са хабилитирани . Факултетният съвет на Факултета по Медицина се състои от 27 члена. 


Декан на Факултет медицина

​Проф. д-р Радослав Радев, дм 
Адрес: гр. Варна 9000
Ул."Марин Дринов" 55
Факс: +359 52 650 019​​
E-mail: radevr@gmail.com 


Зам.-Декан на Факултет Медицина​

Доц. д-р Златислав Стоянов Димитров, дмн​
Адрес: гр. Варна 9000
Ул."Марин Дринов" 55

​​