Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

История и факти

Катедрата по ортопедия и травматология  е създадена през 1962 г. като клиника на базата на отделението по ортопедия и травматология при Окръжна болница-Варна. Последователно за асистенти са назначени д-р Неофит Никитов (1961) и д-р Минко Добрев (1964). Като хонорован асистент е избран д-р Асен Попстефанов, който е и първият защитил дисертационен труд към новата академична структура. В последствие за асистенти са избрани д-р А. Кожухаров, д-р Д. Камбуров, д-р Ст. Ганчев, д-р Ив. Савчев и д-р Д. Бошнаков. През 1972 г. отделението се структурира като самостоятелна клиника по ортопедия и травматология и за ръководител е назначен доц. К. Карчинов, избран за професор през 1980 г. През 1978 г. за доцент към клиниката е избран д-р М. Добрев. Като асистенти последователно постъпват д-р Ж. Доревски (1976), д-р З. Говедаров (1981), д-р Р. Попстефанов (1989), д-р М. Бърнев (2002), д-р Св. Добрилов (2005).

През 1986 г. д-р Д. Камбуров е избран за доцент и оглавява клиниката по ортопедия и травматология към филиала на МУ - Варна в гр. Добрич. През 1990 г. доц. д-р Д. Камбуров става ръководител на клиниката към МУ -Варна, а през 1991 г. същият е избран за ректор на МУ-Варна. Тази длъжност той изпълнява до 1999 г. През това време клиниката прераства в катедра и претърпява значително развитие по отношение на учебно-преподавателската и лечебната си дейност, получава и нова диагностична и терапевтична апаратура с възможности за съвременно лечение на ортопедично-травматологичната патология. През 1995 г. д-р Д. Бошнаков е избран за доцент, а през 1999 г. доц. Д. Камбуров е избран за професор към Катедра по ортопедия и травматология на МУ – Варна..

За кратко време Катедрата по ортопедия и травматология се разделя на 2 клиники - Килиника по хирургия на горен крайник и Клиника по хирургия на долен крайник. Поради намаляване състава през 2000 г. катедрата се трансформира в учебно-научен сектор към Катедрата по хирургически болести. За ръководител е избран доц. Д. Бошнаков, който ръководи сектора до 2010 година. През 2010 г., след защита на докторат и хабилитация за ръководител на учебно-научния сектор е назначен доц. д-р Руслан Попстефанов

През 2010 година, след защита на докторат и хабилитация, към учебно-научния сектор е назначен като доцент и д-р Димитър Райков, след което на 06.12.2010 г., с решение на Академичен съвет се възстановява структурата „Катедра по ортопедия и травматология” към МУ – Варна. На 12.01.2011 г. с решение на Катедрен съвет за ръководител на катедрата е избран доц.д-р Попстефанов.

Обучението по ортопедия и травматология, провеждано в катедрата обхваща лекционен курс от 14 лекции и 14 упражнения за студентите по медицина от V курс, провеждане на студентски стажове, на семестриални и държавни изпити. С възстановяването на академичната структура започва актуализиране на лекционния материал по ортопедия и травматология за студентите по медицина. Поставя се начало на нов курс обучение на студентите от медицинския колеж към МУ – Варна. Катедрата разкрива през 2011 г. процедури за двама свободни и един редовен докторанти.

Клиниката по ортопедия и травматология раозполага с добра медицинска база и апаратура с възможности за модерно лечение на всички травми на опорно-двигателния апарат и за ендопротезиране на големи стави. През последните години се развива интензивно и детската оперативна ортопедия.

Клиниката е база за обучение на специализанти. Провежда се обучение за специализация по ортопедия и травматология на шест български и един чуждестранен лекари.  Извършват се ежегодни курсове за обучение и на общопрактикуващи лекари по проблеми на ортопедията и травматологията.

Представители на катедрата, както и докторантите към нея, редовно участват в наши и чуждестранни конгреси и публикуват научни съобщения в наши и чужди специализирани списания.

Клиниката е организатор на Първия национален конгрес по ортопедия и травматология, Българо-американската среща по хирургия на ръката през 1987 г. и на VIII Национален конгрес по ортопедия и травматология, състоял се през 2001 г. в Албена. В продъ лжение на последните десет години катедрата по ортопедия и травматология, съвместно с катедрата по анатомия, хистология и ембриология на МУ – Варна и катедрите по анатомия и по ортопедия и травматология на Медицинския университет – Кьолн, Германия провеждат ежегодни симпозиуми по клинична анатомишя. През 2011 г. Катедрата, заедно с медицинския университет – Месина, Сицилия и Неапол, Италия  организира и първия българо-италиански симпозиум по клинична анатомия, едновременно с практически курс за обучение на лекари-специализанти.