Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

УНС по хематология и болести на хемопоезата

Учебно-научният сектор (УНС) по клинична хематология обучава студенти от III, IV и V медицински курс, стажант лекари, специализанти, докторанти.

Кръжокът по клинична хематология се ръководи от д-р Илина Мичева и разработва проблема на вторичните миелодиспластични синдроми и остри левкемии, възникнали след химиотерапевтични и лъчетерапевтични режими на пациенти, лекувани в миналото за солидни тумори.

Научната дейност на УНС по клинична хематология включва следните направления: ранна диагностика, цитогенетични и молекуларно-биологични нарушения при миелодиспластични синдроми и остри левкемии; молекуларно-биологични нарушения и корелация с ангиогенезата в костния мозък при миелопролиферативни неоплазии; левкемични стволови клетки.

В Клиниката по хематология се провеждат редица клинични проучвания на нови, ефективни медикаменти за лечение на злокачествените кръвни заболявания. Апробират се нови протеазни инхибитори, моноклонални антитела, антиангиогенни медикаменти, имуномодулатори, тирозин-киназни инхибитори и класически цитостици.

Всички лекари в Клиниката по хематология са членове на Европейската хематологична асоциация и на Българското научно сдружение по клинична хематология. Някои от членовете на екипа членуват и в други утвърдени научни организация: Американска асоциация по хематология, Европейски научни групи.

Настоящ ръководител на УНС по хематология и болести на хемопоезата е доц. д-р Лияна Тодорова Герчева.​