Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

УНС по неврохирургия

Структура и отношение с други учебни структури: Учебно-научният сектор по неврохирургия принадлежи към катедрата по Неврохирургия и УНГ. Той е относително самостоятелна, неделима структурна единица и е свързан функционално с други катедри и УНС: Катедрата по неврология, ортопедия и травматология, детски болести, родилно отделение, клинична лаборатория и образна диагностика.

База: УНС по неврохирургия разполага с базата на клиниката по неврохирургия, което предоставя възможност за практически занятия на студентите и директен контакт с болните. За семинарните занятия, обсъждания и провеждане на колоквиуми се използват изградените и спонсорирани от персонала на клиниката 2 учебни зали. На разположение на УНС и обучаващите се студенти са компютри с пакет тезиси на лекции по клинична неврохирургия на български език.

Кадри: УНС разполага с две хабилитирани лица (двама доценти), един главен асистент.

Обем на преподавателската дейност: Преподавателите при УНС по неврохирургия провеждат теоретични и практически занятия със студенти от ІV медицински курс, и англоезично обучение, стажант-лекари, лекари, специализиращи неврохирургия, неврология и всички хирургични специалности.

Обучението на студентите по медицина по неврохирургия в четвърти курс и англоезично обучение се извършва в рамките на осем лекции и осем упражнения през летния семестър на всяка учебна година. Целта на обучението студентите е да се запознаят с основите на съвременната неврохирургия, както и с методите на изследване и лечение на неврохирургично болни. Основен акцент при обучението се поставя върху ранната диагностика на различните неврохирургични заболявания, както и индикациите за оперативното им  лечение. Специално внимание се обръща върху спешните състояния в невротравматологията, невроонкологията и съдовата патология. От студентите се изискват познания по анатомия и обща неврология, които гарантират добро усвояване на учебния материал.

Лекционният курс за студентите се състои от 8 лекции (16 учебни часа). Точната тематика на лекционния курс е представена в отделно разписание. Предвидени са допълнително по 4 лекции за стажант лекари и за лекари, специализиращи "неврохирургия". Лекционният курс се изнася чрез мултимедийно представяне, което позволява постоянно допълване на поднасяната информация с нови диагностични и лечебни методики, интересуващи аудиторията.

Практическите упражнения са 8 (16 учебни часа) и се провеждат при леглото на болния. част от практическите упражнения са свързани с обучение по неврорентгенология.

Контрол и оценка на знанията: Текущ контрол се осъществява при приключване на всяка отделна група нозологични единици. Семестриалният изпит се осъществява в комисия от трима изпитващи, като винаги се предхожда от практически изпит.

Обем научна дейност:

            УНС работи приоритетно в следните области:

  • Спинална стабилизираща хирургия
  • тумори на гръбначния мозък – ранна диагностика и лечение;
  • ранна диагностика и лечение на мозъчните метастази;
  • предотвратяване и хирургично лечение на следоперативните усложнения при дискови хернии;
  • ангиогенеза при туморите на гл.мозък

        В УНС по неврохирургия има зачислени 4 докторанти на самостоятелна подготовка.