Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

УНС по съдебна медицина и деонтология

Катедрата по съдебна медицина и деонтология е създадена през август 1963 г., две години след създаването на МУ. Тя е задължителна медицинска дисциплина и за смисъла и значението й може да се съди по това, че тя е първата медицинска специалност, преподавана на академично ниво у нас. През далечната 1894 г. (само 2 години след създаването на СУ „Кл. Охридски") започва преподаване по съдебна медицина на юристи в Юридическия факултет. 

Изучаването на съдебна медицина и деонтология има специално медицинско значение. Чрез тях бъдещият лекар допълва и повишава общата си медицинска култура, добива представа за значението на съдебната медицина и на съдебномедицинската експертиза и нейното място в социума на държавата. Съдебната медицина дава и познания по медицинско и общо право (наказателно и гражданско), чрез което се повишава правосъзнанието на бъдещия медицински специалист; запознава го със задълженията, правата и отговорностите му.  

Медицинската деонтология изучава законодателните норми за поведението на медицинските работници - императивната страна на професионалното медицинско поведение и морал при упражняване на медицинската професия. Целта на обучението по медицинска деонтология е постигането на максимален ефект от медицинската дейност и отстраняване на вредните последици от нея, чрез опознаване и спазване на основните правила на медицинската практика, обособили се като исторически норми и изисквания на професията, както и на законодателните и нормативни актове.

Тази година УНС има 50 год. юбилей, като през годините назад е била катедра, вкл. и с други дисциплини (клетъчна биология и др.). Независимо от тези формални промени, в УНС и в Клиниката по съдебна медицина се извършва огромна по обем, разнообразна, отговорна и професионална съдебномедицинска експертиза (всички видове експертизи) не само за област Варна, но и за Североизточна България. Експертизата е научно-приложна уникална и творческа дейност в услуга на правораздаването (досъдебно и съдебно производство), която се усъвършенства чрез научните достижения не само на науката съдебна медицина, но и на останалите медицински специалности. От тях тя използва и взаимства съвременна диагностика на болестните и травматичните процеси, за да служи на съдебната система. Така в съдебната медицина се съчетават органично ежедневна експертна дейност, преподавателска и научно-изследователска работа. Всяка една от тези сфери е източник на научни търсения, които повишават ефективността на експертната работа от една страна, и от друга – служат за практическо обучение на студентите в МУ-Варна.

Ръководител на УНС по съдебна медицина: доц. д-р Добринка Радойнова, дм;
сл. тел. 052/978 783;
е-mail: dradoinova@mail.bg