Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

История и факти

​ Катедрата по пропедевтика на вътрешните болести се създава през октомври 1961 г. Основател е доц. д-р Александър Станчев – един от учениците на големия български клиницист и учен проф. д-р Стоян Киркович и продължаващ създадената от него школа. 

Любопитен факт е, че именно в Катедрата по пропедевтика на вътрешните болести е назначен първият асистент на ВМИ-Варна – д-р Йордан Василев. През 1969 г. със заповед на Министерството на народното здраве катедрата се профилира като гастроентерологична и се сформира Сектор по гастроентерология с функционален кабинет. Създава се биохимична лаборатория и се въвеждат редица методики.

В периода 1971-1975 г. катедрата се ръководи от доц. Тодоров. През 1973 г. звеното се пребазира от Първостепенна окръжна клинична болница – Варна (днес МБАЛ „Св. Анна"), в Обединена градска болница – Варна.

От 1976 до 1985 г. ръководител е доц. д-р Кольо Денчев. През 1984 г. към катедрата се създават две профилирани клиники: Първа клиника с ръководител доц. Кольо Денчев - с алергологична насоченост, и Втора - с ръководител доц. Йордан Василев и с профил ревматология и кардиология.

През 1986 г. ръководител на Катедрата по пропедевтика на вътрешните болести и на Първа клиника става доц. д-р Христо Цеков. В Първа клиника се обособяват две отделения – по лекарствена онкотерапия и по кардио-пулмонални заболявания. Основното научно направление, в което работи клиниката, е хронична дихателна недостатъчност – компенсаторно адаптивни механизми и терапевтични подходи.

В областта на кардиологията се въвежда ехокардиографията. Осъществява се още сърдечна катетиризация по метода на Sones и вентрикулография.

През 1992-1999 г. Втора клиника се ръководи от доц. д-р Михаил Делийски. Научната дейност на клиниката е насочена към бъбречната патология и по-специално – към ранната диагностика на бъбречните промени при захарен диабет.

От 1986 г. до сега са осъществени 6 специализации в Европа, САЩ и Япония. Сътрудниците на катедрата имат над 80 участия в международни конгреси, както и съавторство в учебника "Пропедевтика на вътрешните болести", защитени са 3 десертации и са зачислени 6 докторанта. Издадени са 2 монографии.

От 2001 г. до настоящия момент ръководител на катедрата е проф. д-р Жанета Георгиева.