Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

История и факти

Катедрата по психиатрия е създадена в началото на 1963г. Нейни основатели са доц. д-р Владимир Иванов и ст. н. сътр. ІІ ст. д-р Лиляна Иванова. От основаването на Катедрата до 1984 г. ръководител на същата бе проф. д-р Владимир Иванов. След избирането му за директор на Научно-изследователския институт по неврология и психиатрия  - София за ръководител на Катедрата бе избран проф. д-р Стефан Тодоров, който я ръководи до 1993 г. От тогава до 1995 г. ръководител е доц. д-р Георги Попов, a от 1995 г. до 2004 г.  за ръководител на катедрата отново е избран проф. д-р Ст. Тодоров. От 2004 г. и понастоящем ръководител на Катедрата е проф. д-р Риналдо Шишков. Понастоящем академичният състав на Катедрата наброява 13 души (трима професори, трима доценти, двама главни асистенти и пет асистенти), като средната възраст на академичния състав е  35 г.

     През изминалите 50 години от основаването на Медицинския университет в гр. Варна, Катедрата по психиатрия и мед. психология се оформи и утвърди като една от водещите у нас катедри по психиатрия и медицинска психология, авторитетна у нас и в чужбина база за обучение на студенти специализиращи лекари по психиатрия и мед. психология, за научноизследователска, организационна и лечебнодиагностична дейности.