Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Органи за управление

  •  Ръководител катедра – доц. Петър Генев, дм
  •  Катедрен съвет – включва целия академичен състав на катедрата
  •  Ръководител на Учебно-научен сектор по съдебна медицина и деонтология – доц. Добринка Радойова, дм
  • Отговорник по качество - д-р Иван Красналиев
  • Административен асистент - . д-р Пенка Колова