Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Органи за управление

 

 • Катедрен съвет
 • Ръководител на катедрата

 

Катедреният съвет има следните правомощия:

 1. Разработва и внася във Факултетния съвет на Факултета по медицина планове и програми, свързани с oрганизацията на учебната и научно-изследователската дейност.
 2. Предлага на Факултетния съвет на Факултета по медицина повишаване в длъжност на нехабилитирани преподаватели.
 3. Провежда вътрешни защити на докторски разработки и прави предложение за разкриване на процедури за защита на дисертации.
 4. Прави предложение пред Факултетния съвет за обявяване на конкурси за асистенти, доценти и професори, хонорувани преподаватели.
 5. Организира учебно-преподавателската дейност в катедрата.
 6. Обсъжда въпроси, които са свързани с материалната база на катедрата и прави предложения за осъвременяването й пред Факултетния съвет на Факултета по медицина.
 7. Прави предложения пред Факултетния съвет на Факултета по медицина и Академичния съвет на Медицински университет - Варна за редовни докторантури по предварително утвърдени теми.
 8. Най-малко два пъти годишно разглежда работата на редовните докторанти и докторантите на самостоятелна подготовка.
 9. Най-малко един път годишно прави анализ на научната дейност на катедрата и учебно-научните сектори.
 10. Най-малко един път годишно прави анализ на изпитните сесии и обсъжда методиката на провеждане на семестриалните и държавни изпити.
 11. По предложение на Катедрения съвет и учебно-научните сектор и в изпитните комисии за държавен изпит могат да се привличат хабилитирани преподаватели от други катедри и хабилитирани преподаватели от акредитирани лечебни структури.
 12. Най-малко един път годишно прави анализ на работата със специализантите в катедрата и подготвя отчет, който се предоставя на заместник-ректора по университетско-болнична координация и следдипломно обучение.

 

 

Ръководител катедра

Проф. д-р Риналдо Савов Шишков, ДМН

Адрес: Варна 9000

Ул. "Христо Смирненски" 1

Тел. : 052 978484

E-mail: rshishkov@abv.bg