Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Органи за управление

Ръководител катедра

Проф. д-р Христина Николова Групчева, дмн, FEBO, FICO (Hon)

Катедрен съвет

Проф. д-р Христина Николова Групчева, дмн, FEBO, FICO (Hon)

Доц. д-р Зорница Иванова Златарова – Ангелова, дм

Д-р Бинна Николаева Ненчева, главен / административен асистент

Д-р Свилена Събева Пеева, асистент

Д-р Яна Манолова Манолова, асистент

Д-р Жана Валентинова Симова, асистент

Д-р Добрин Христов Бояджиев, асистент