Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Учебна дейност

​В Катедрата се обучават студенти-медици от III и IV курс, съответно по дисциплините Обща и Клинична патология;  студенти по дентална медицина и фармация от съответните факултети на Медицински университет Варна. Хорариумът е както следва:

            - По дисциплината:  "Обща патология"- 90 учебни часа, (60 учебни часа лекции и 30 учебни часа упражнения)
            - По дисциплината:  "Клинична патология" - 135 часа, от които 60 часа лекции и 75 часа практически занятия
            - По дисциплината:  "Обща патология и клинична патология"  за специалност  дентална медицина - 90  учебни часа, (44 учебни часа лекции и 46 учебни часа упражнения)
            - По дисциплината:  "Обща патология",  за специалност фармация - 30 учебни часа, (20 учебни часа лекции и 10 учебни часа упражнения)

            Постепенно се разгръща и Програмата за англоезично обучение по медицина и дентална медицина които са със еднакав хорариум с българските студенти.
            Катедрата е ангажирана с обучението на медицински сестри, акушерки, лаборантки и помощник-фармацевти от Медицинския колеж и Факултета по обществено здравеопазване. Хорариумът е както следва:

- Специалност: бакалавър – "Акушерка" 15 часа (лекции 12 часа, упражнения 3 часа)
- Специалност: бакалавър – "Медицинска сестра" 15 часа (лекции 12 часа, упражнения  3 часа)
- Специалност: бакалавър – "Медицински лаборант" 30 часа (лекции 20 часа, упражнения 10 часа)
- Специалност: бакалавър – "Помощник фармацевт" 15 часа (лекции 12 часа, упражнения 3 часа)

            В Катедрата се поготвят специализанти по патология по четиригодишна програма, както и специализанти от други медицински дисциплини (интернисти, неврохирурзи, съдебни медици) по краткосрочни програми. 
            Форма за допълнителна работа със студентите по медицина е провеждането на тематичен курс по клинична патология по програмата за СИП. 
            Като средство за непрекъснато медицинско образование и поддържане на квалификацията в биопсичната диагностика е следването на дългогодишната традиция за ежемесечна среща на патолозите в Североизточна България. В това отношение, а и във всяко друго, Варненският клон е най-добре организираната структура на Българското дружество по патология.