Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Учебна дейност

​Катедрата осигурява теоретично и клинично обучение на специалисти, свързани с проблемите на зрението, на всички академични нива.

През зимния семестър се обучават:

  • магистри по дентална медицина с хорариум 15 часа лекции, 15 часа учебно-практически занятия. Текущият контрол се провежда с интерактивен тест; обучението завършва със семестриален изпит. Основна цел на обучението е да се даде необходимия обем от теоретични и практически познания, даващи възможност на студентите след завършване на курса да притежават знания, умения и подходи за изясняване на диагностични и терапевтични проблеми в областта на денталната медицина, свързани с офталмопатологията.
  • бакалаври по здравни грижи (медицински сестри и акушерки) с хорариум 10 часа лекции и 5 часа учебно-практически занятия. Обучението завършва с интерактивен изпит. Цел на обучението е да даде познания за най – често срещаните очни заболявания, за използваните диагностични и терапевтични методи в съвременната офталмология. Поставя се акцент  и  върху подготовка за оказване на качествени здрави грижи за пациенти ( новородени, малки деца и възрастни)  с очни заболявания, слепотата, превенцията на зрението на човека, семейството и общността.

През летния семестър  се обучават:

  • магистри по медицина  на български и английски език с хорариум 30 часа лекции и  45 часа  учебно-практически занятия. Програмата е съобразена с особеностите на специалността и има за цел да даде базови познания за зрителния анализатор в норма и патология. Обучението се състои от интерактивни лекции, богато илюстрирани със снимков материал и видеофилми и учебно-практически занятия в които студентите имат възможност да попаднат в клинична среда и да контактуват с пациенти с очни заболявания. Иновативни форми на обучение са : ротационни занятия, които са обобщение на базовите методики, важни за клинична оценка и разбиране на очната патология и упражнението по комуникация, чрез което студентите  добиват навици за самостоятелна подготовка по определен клиничен проблем, демонстрират уменията си за работа в екип и презентационните си качества. Обучението по дисциплината „Очни болести"  завършва с практически и теоретичен изпит.

Целогодишно катедрата провежда обучение по основните дисциплини и на студенти по новата специалност „медицински оптик" в Медицинския колеж към МУ. Обучението по тази специалност е три години, а формата - редовна. Създадената нова програма  за обучение е съобразена с европейските и световни изисквания за тази специалност и позволява придобиване на задълбочени познания за зрителния анализатор , физичните и клинични принципи на оптичната корекция, очното здраве във всички възрасти и мерките за профилактика и превенция.

Катедрата  е база за провеждане на летен стаж за студенти и предоставя възможност за кръжочна дейност.

Целогодишно се провеждат обучения на специалисти – офталмолози, специализанти по очни болести и модули по офталмология  на други специалности ( обща медицина, спешна медицина, неврология, педиатрия и др.). В катедрата се обучават 12 специализиращи лекари по офталмология. От 2012 година стартира двумодулен основен курс по офталмология за специализанти. Ежеседмично се провежда интерактивно занятие, наречено „закуска на специализанта". В катедрата се обучават и  четирима редовни докторанти и един на самостоятелна подготовка.

Учебни помагала:

  1. Учебник по очни болести за студенти по медицина и дентална медицина

 Под редакцията на проф. д-р Хр. Групчева

 ИК „СТЕНО", Варна, 2010

 2.   Учебник по очни болести за студенти по медицина"

     Под редакцията на  проф. д-р И. Маждракова

     Издателска къща "Болид", София, 2008

  1. Офталмология

Учебник за студенти от медицинските факултети

Под редакцията на Хр. Групчева и Зл. Трифонов

ИК „СТЕНО", Варна, 2006

  1. Очни болести

Ръководство за студенти от медицински колежи

Хр. Групчева, Зл. Трифонов

ИК „СТЕНО", Варна, 2005