Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

Учебна дейност

 Учебната дисциплина "Пропедевтика на вътрешните болести" се преподава в III-ти курс на специалност „Медицина" и IV-ти курс – „Дентална медицина". Лекционният курс (2 ч. седмично) и упражненията (5 ч. седмично) са добре онагледени. Студентите усвояват инвазивни и неинвазивни методи на изследване, запознават се със симптомите и синдромите на вътрешната медицина, както и с клиничната картина на най-честите заболявания.

За учебната дейност на студентите, стажантите и специализантите е изградена специална учебна зала с интернет за провеждане на интерактивни занятия. Издадено е специално ръководство за англоезичното обучение на студентите. Провежда се специализация по Вътрешни болести с основен курс по Вътрешни болести от 2013 г.

Курсът на обучение по „Пропедевтика на вътрешните болести" е предварителен по специалността „Вътрешни болести". Той запознава студентите с физикалните методи на изследване във вътрешните болести и заболяванията в аспекта на симптоми и синдроми при отделните заболявания, болест и нозологична единица, етиология, патогенеза, клинична картина и методи на изследване, диагноза, протичане, усложнения и прогноза на основните заболявания. Основните цели на обучението са:

  • овладяване на физикалните методи на изследване по време на упражнения;
  • запознаване с функционалните изследвания при различните глави от вътрешните болести;
  • овладяване на процеса на диагноза от симптомите и синдромите към цялостен поглед за заболяването;
  • общи познания за възможностите за диагноза на съвременната медицинска апаратура;
  • овладяване на задължителните манипулации и извършване на изследвания от студентите за III курс. 
Актуализацията на програмата се подчинява на съвременните тенденции в медицината – акцентът се премества към социално-значимите заболявания и нуждата от по-съвременна информация за нови методики и изследвания. 

Препоръчителна литература:
  • Пропедевтика на вътрешните болести, I том, 2004 г., под редакцията на акад. Чудомир Начев.
  • Вътрешни болести, 2005 г., под редакцията на проф. д-р Захари Кръстев.
  • Вътрешни болести, Г. Херолд.
  • Тезиси по вътрешни болести, 2005 г., проф. д-р Захари Кръстев.