Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

доц. д-р Благовеста Здравкова Нанова дм


Катедра: Катедра по предклинични и клинични науки
УС:
Е-поща: nanova_blagovesta@abv.bg
Телефон: 052/ 677 050 в. 2616

 

Биография

Родена на 28.11.1963 г. в гр. Варна. Завършва Медицина в ВМИ-Варна през 1988 г. От 1989 г. е асистент в катедрата по анатомия, хистология и ембриология.  През 1994 г. придобива специалност “Анатомия, хистология и цитология”, а през 2005 г. защитава дисертационен труд на тема: “Морфологично изследване на предтубуларен матрикс в тестиси на мъже в норма и плъхове в експеримент – хистологично, имунохистологични, хистохимични и хормонални методи на изследване.” От 2010 г. е доцент в катедрата по анатомия, хистология и ембриология. Основните и научни разработки са свързани с морфологичните проучвания на мъжкия инфертилитет при човек и експериментални животни.

Публикации

Nanova B (1999) Clinical and morphological studies on the testicular extracellular matrix (ECM) in men with disturbances in spermatogenesis, Anatomischer Anzeiger Anals of Anatomy., 94, p. 142.

Nanova B (2002): The role of alpha-smooth muscle actin and desmin in testicular microvasculature, Anatomischer Anzeiger,Annals of Anatomy,97,suppl.184.

Nanova B (2003) Immunohistochemical studies on testicular peritubular matrix-comparatively data. Acta Morphol,ogica et Anthropologica,8,36-42

Nanova B., Russinova A (2003) The role of alpha-smooth muscle actin and desmin in testicular peritubular matrix. Acta morphologica et anthropologica,8,31-35.

Nanova B., Russinova a (2004) Immunoexpression of atrial natriuretic peptide (ANP) in testes of infertile men. Acta Morphologica et anthropologica,9,65-73.

Nanova B., Russinova a (2004) Immunoexpression of atrial natriuretic peptide (ANP) in patient with seminoma. Acta Morphologica et anthropologica, 9,58-64.

Проучване на тестикуларен перитубуларен матрикс на човек в норма и патология и на плъх в условия на експеримент ( морфологични, хистохимични, имунохистохимични и хормонални методи на изследване).- дисертационен труд

Ембриология на човека- анатомия, тератология , клиника (съавтор на учебник)

Репродуктивни и сексуални проблеми на полово зрелия мъж – съавтор на монографичен труд

Етиология и патогенеза на страничните ефекти при лечение със стволови клетки- съавтор на ръководство по Патологична физиология

Член на

Балканската асоциация по андрология и на БАД