Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

доц. д-р Минко Господинов Минков дм


Катедра: Катедра по предклинични и клинични науки
УС:
Е-поща: minkovmin@yahoo.com
Телефон: +359 52 677 063

 

Биография

​Завършил Медицина в ВМИ-Варна през 1974 г. Придобива специалност по “Анатомия, хистология и цитология” през 1979 г. Избран е последователно за старши и главен асистент към катедрата. Дълги години е административен асистент в катедрата по анатомия, хистология и ембриология. през 2006 г. защитава дисертация на тема: “Морфологични особености на венозните клапи при нормална и варикозно променена vena saphena magna”. От ноември 2007 г. е доцент в катедрата по анатомия, хистология и ембриология, а от февруари 2008 г. е неин ръководител.

Публикации

​Има над 40 научни публикации в наши и чужди списания и над 60 научни доклада на български и международни конгреси, конференции и симпозиуми. Основни научни разработки има в следните области: Структура, ултраструктура, хистохимия и имуноцитохимия на стената на венозните съдове и венозните клапи в здраве и при някои заболявания; Структура, ултраструктура и имуноцитохимия на венозни съдови трансплантати; Структура и хистохимия на сърцевата стена, сърцевите клапи, перикарда и големите кръвоносни съдове на сърцето – аорта и белодробен ствол; Микроваскуларизация на хранопровода и тънкото черво, в норма и при експериментални условия.

Член на

БАД, Съюза на учените в България - клон Варна