Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​

проф. д-р Мона Динкова Станчева-Стоянова д.х.н.


Катедра: Ръководител на Катедра по химия
УС:
Е-поща: mona.stancheva@mu-varna.bg
Телефон: +359 52 677 073

 

Биография

Родена  на 6.10.1952 г., завършва висше образование през 1975г. в Софийски Университет "Св. Климент Охридски" – Химически факултет. Има специализации по Химична кинетика, сорбция и катализ, Химия на храните, Биологично активни вещества, проведени в СУ "Св. Климент Охридски" и Медицински Университет – София. Започва работа в МУ-Варна като асистент през 1983г. Защитава кандидатска дисертация през 1984г. в областта на хетерогенния катализ и се хабилитира през 1998г.  Ръководител е на УНС по Химия от 1995 г., а след откриването на факултета по Фармация през 2008г. е ръководител на Катедрата по Химия.
Чете лекционни курсове:
1. Химия за студенти по Медицина
2. Аналитична химия за студенти по Фармация
3. Аналитична химия, Органична химия и Обща химия за студенти от Медицински колеж

Разработва редица учебни програми за лекции и упражнения, учебни помагала, участва в на проекта за разкриване на Факултета по Фармация в МУ-Варна и създаването на нови учебни лаборатории по: неорганична химия, аналитична химия, физикохимия и колоидна химия.
Научните интереси са в областите: химия на храните – качество и безопасност, биологично активни вещества в природни продукти, катализ и околна среда.  
Участва в няколко проекта – национални и международни, ръководител на проекта „Безопасност и хранителна стойност на черноморски хранителни продукти", разработен в катедрата в периода 2009-2012 г. и финансиран от Министерството на образованието и науката.
През 2013 г. доц. Мона Станчева  защитава дисертация за присъждане на научна степен „ Доктор на химическите науките" на тема: „Устойчиви органични замърсители и тежки метали в черноморски риби".  
Ръководител на  четири докторанта.

Публикации

Има над 80 научни публикации в специализирани списания и над 50 участия в научни форуми.

Избрани публикации :

Stancheva, M., L. Makedonski and E. Petrova, 2013. Determination of heavy metals (Pb, Cd, As and Hg) in Black Sea grey mullet (Mugil cephalus). Bulg. J. Agric. Sci., Supplement 1: 30–34

Stancheva, M., A. Merdzhanova, E. Petrova and D. Petrova, 2013. Heavy metals and proximate composition of Black Sea sprat (Sprattus sprattus) and goby (Neogobius melanostomus). Bulg. J. Agric. Sci., Supplement 1: 35–41

Ivanova, V., M. Stancheva and D. Petrova, 2013. Fatty acid composition of Black Sea Ulva rigida and Cystoseira crinita. Bulg. J. Agric. Sci., Supplement 1: 42–47

M. Stancheva, L. Makedonski, K. Peycheva, DETERMINATION OF Cd, Cu, Fe, Mn AND Pb IN EUROPEAN CARP (CYPRINUS CARPIO CARPIO). Scripta Scientifica Medica, Varna Medical University, 44 (1), 39-43, 2012

M.Stancheva, V. Ivanova, K. Peycheva, DETERMINATION OF HEAVY METALS IN BLACK SEA MYTILUS GALLOPROVINCIALIS AND RAPANA VENOSA. Scripta Scientifica Medica, Varna Medical University, 44 (2), 27-30, 2012

T.Rizov, M. Stancheva, L. Makedonski, POLYCHLORINATED BIPHENYLS IN FISHES FROM BULGARIAN BLACK SEA COAST, Scripta Scientifica Medica, Varna Medical University, 44 (1), 51-55, 2012

S.Georgieva, M. Stancheva and L. Makedonski, Organochlorine pesticides and PCBs in marine fish, Ovidius University Annals of Chemistry, 23 (1), 92-98, 2012

M.Stancheva, A. Merdzhanova, D. Dobreva, L. Makedonski, (2010) Fatty Acids Composition and Vitamin A, D and E Content of Sprat (Sprattus Sprattus) and Goby (Neogobius Rattan) from Bulgarian Black Sea, Ovidius University Annals of Chemistry, 21, 1, 23-28

M.Stancheva, K. Peycheva, L. Makedonski, T. Rizov, Heavy Metals and PCBs Level of Bluefish (Pomatomus Saltatrix) from Bulgarian Black Sea Waters. Ovidius University Annals of Chemistry, 21(1), 41-48, 2010

Член на

​Академичния съвет на Медицински университет "Проф. д-р П. Стоянов"- Варна,
Факултетния съвет на Факултета по Фармация към Медицински университет "Проф. д-р П. Стоянов"- Варна
MoniQa- европейската асоциация по безопасност на храни