Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

Органи за управление

 • Катедрен съвет
 • Ръководител на катедрата

Катедреният съвет се състои от всички членове на Академичния състав на катедрата, които са на основен трудов договор. Катедреният съвет има следните правомощия:

 • Разработва и внася във Факултетния съвет на Факултета по фармация планове и програми, свързани с oрганизацията на учебната и научно-изследователската дейност.
 • Предлага на Факултетния съвет на Факултета по фармация повишаване в длъжност на нехабилитирани преподаватели.
 • Провежда вътрешни защити на докторски разработки и прави предложение за разкриване на процедури за защита на дисертации.
 • Прави предложение пред Факултетния съвет за обявяване на конкурси за асистенти, доценти и професори, хонорувани преподаватели.
 • Организира учебно-преподавателската дейност в катедрата.
 • Обсъжда въпроси, които са свързани с материалната база на катедрата и прави предложения за осъвременяването й пред Факултетния съвет на Факултета по фармация.
 • Прави предложения пред Факултетния съвет на Факултета по фармация и Академичния съвет на Медицински университет – Варна, за редовни докторантури по предварително утвърдени теми.
 • Най-малко два пъти годишно разглежда работата на редовните докторанти и докторантите на самостоятелна подготовка.
 • Най-малко един път годишно прави анализ на научната дейност на катедрата и учебно-научните сектори.
 • Най-малко един път годишно прави анализ на изпитните сесии и обсъжда методиката на провеждане на семестриалните и държавни изпити.
 • По предложение на Катедрения съвет и учебно-научните сектор и в изпитните комисии за държавен изпит могат да се привличат хабилитирани преподаватели от други катедри и хабилитирани преподаватели от акредитирани лечебни структури.
 • Най-малко един път годишно прави анализ на работата със специализантите в катедрата и подготвя отчет, който се предоставя на заместник-ректора по университетско-болнична координация и следдипломно обучение.

Членове: 

Проф. д-р Красимир Тихомиров Методиев дмн - Ръководител Катедра предклинични и клинични науки

Доц. д-р Бисера Стоева Юстиниянова, дм

Доц. д-р Мария Ангелова Цанева, дм

Доц. д-р Радко Златков Радев, дм

Гл. ас. д-р Виолина Христова Калудова

Гл. ас. д-р Мирослав Димитров Маринов

Ас. д-р Ева Христова Иванова

Гл. ас. д-р Веселина Георгиева Жекова