Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Органите за управление:

  • Катедрен съвет.
  • Ръководител на катедрата.

Катедреният съвет се състои от всички членове на Академичния състав на катедрата, които са на основен трудов договор.

Членове:
Гл. ас. Милка Аспарухова Нашар, доктор
Гл. ас. Йоана Димитрова Киселова-Кънева
Гл. ас. Мария Атанасова Раданова
Ас. Деяна Георгиев Ванкова
Ас. Неше Ферахова Назифова
Ас. Милена Гинчева Пашева
Ас. Данаил Василев Павлов
Ас. Оскан Бахидинов Тасинов

Правомощия: 
1.Разработва и внася във Факултетния съвет на Факултета по фармация планове и програми, свързани с oрганизацията на учебната и научно-изследователската дейност.
2.Предлага на Факултетния съвет на Факултета по фармация повишаване в длъжност на нехабилитирани преподаватели.
3.Провежда вътрешни защити на докторски разработки и прави предложение за разкриване на процедури за защита на дисертации.
4.Прави предложение пред Факултетния съвет за обявяване на конкурси за асистенти, доценти и професори, хонорувани преподаватели.
5.Организира учебно-преподавателската дейност в катедрата.
6.Обсъжда въпроси, които са свързани с материалната база на катедрата и прави предложения за осъвременяването й пред Факултетния съвет на Факултета по фармация.
7.Прави предложения пред Факултетния съвет на Факултета по фармация и Академичния съвет на Медицински университет - Варна за редовни докторантури по предварително утвърдени теми.
8.Най-малко два пъти годишно разглежда работата на редовните докторанти и докторантите на самостоятелна подготовка.
9.Най-малко един път годишно прави анализ на научната дейност на катедрата и учебно-научните сектори.
10. Най-малко един път годишно прави анализ на изпитните сесии и обсъжда методиката на провеждане на семестриалните и държавни изпити.
11. По предложение на Катедрения съвет и учебно-научните сектор и в изпитните комисии за държавен изпит могат да се привличат хабилитирани преподаватели от други катедри и хабилитирани преподаватели от акредитирани лечебни структури.
12. Най-малко един път годишно прави анализ на работата със специализантите в катедрата и подготвя отчет, който се предоставя на заместник-ректора по университетско-болнична координация и следдипломно обучение.

Ръководител катедра 
Проф. Диана Георгиева Иванова, дбн
ул. “Марин Дринов” № 55
Тел.: + 359 52 677075
Е-mail: divanova@mu-varna.bg