Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

доц. д-р Радко Златков Радев дм


Катедра: Катедра по предклинични и клинични науки
УС:
Е-поща: pathophysiology@mu-varna.bg
Телефон: +359 52 677 051

 

Биография

​Роден е на 05.06.1955 г. в гр. Омуртаг, Търговищка област. Завършил е медицина във ВМИ - Варна през 1981 г. От 1982 г. е асистент, старши асистент и главен асистент в Катедра патофизиология към МУ - Варна. От 2008 г. е главен асистент и от 2011 г. доцент в Катедра предклинични и клинични науки към Факултета по фармация. Има придобита специалност патофизиология на човека и животните (1986). През 1998 г. защитава докторат на тема “Изследване влиянието на някои фактори върху зависимостта между реакционното време и амплитудните промени на Н-рефлекс по време на предварителния период на подготовка за волево движение”.

Публикации

​Има над 60 публикации и над 130 участия в национални и международни научни форуми. Основно научните разработки са в областта на хемостазата и тромбозата, и по-конкретно върху експерименталното проучаване на ефектите на хипоталамо-хипофизо-тироидната ос върху редица показатели на хемокоагулацията. Работил е по проблемите на използването на българския белтъчен хидролизат “Хидропрот” с протективна и саногенетична цел, зрителен контрол върху подготовката за волево движение и др. Лектор е по въпросите на тютюнопушенето, алкохолизма и здравословния начин на живот.

Член на

Българското дружество по физиологични науки, Дружеството по ЕЕГ, ЕМГ и клинична неврофизиология, СУБ, “Менса”, БЛС