Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​

Учебна дейност в Катедрата по биохимия, молекулна медицина и нутригеномика

​​В Катедрата по биохимия, молекулна медицина и нутригеномика се преподават дисциплините:

 • "Биохимия" за студенти по медицина, дентална медицина и фармация,
 • "Биохимия и патобиохимия" за специалностите "Медицински лаборант" и "Помощник фармацевт" към Медицински колеж при МУ-Варна,
 • СИД "Молекулярна биология в медицината" за специалност "Медицина"
 • СИД „Функционални храни и нутрацевтици" за специалност „Фармация".

   През последните години беше разработен и въведен курс по биохимия на английски език за студенти по медицина и дентална медицина. 
  С проект, финансиран от Британския Съвет от 1998 г. в сътрудничество с Университета в Дънди, Великобритания, в катедрата постепенно са въведени иновационни методи в обучението по биохимия, включващи работа по групи и студентски презентации върху клинично-ориентирани задачи и въпроси за дискусия, разработка и работа с тестове по биохимия. Въведени са нови форми на текущ контрол и входящ тест на изпита. Към катедрата се провежда следдипломна квалификация по биохимия и към 2013 г. се обучават петима специализанти.

  Учебници и учебни помагала:
 1. Иванова Д., Галунска Б., Назифова Н., Киселова-Кънева Й. „Задачи и практически упражнения по биохимия", Ръководство за студенти по фармация. © Мeдицински университет "Проф. Д-р Параскев Стоянов" – Варна, с. – 88. ISBN 978-954-9685-74-9, 2012
 2. Галунска Б., Иванова Д., Ванкова Д., Тасинов О. „Ръководство по биохимия"  за студенти по дентална медицина. © Мeдицински университет "Проф. Д-р Параскев Стоянов" – Варна, с. – 130. ISBN 978-954-9685-67-1, 2012
 3. Иванова, Д, Галунска Б, Нашар М, Павлов Д. „Задачи и практически упражнения по биохимия", Ръководство за студенти по медицина. © Мeдицински университет "Проф. Д-р Параскев Стоянов" – Варна, с. – 164. ISBN 978-954-9685-59-6, 2011
 4. Галунска, Б., Т. Янкова, Д. Паскалев, Т. Червенков. Биохимични аспекти на някои заболявания – 28 клинични случая. изд. "Спектра"- Варна, 2008
 5. Янкова, Т., Д. Герова. Биохимия в схеми. Варна, Медицински университет, 2004. 276 с.
 6. Галунска, Б., Д. Герова, Д. Иванова, Т. Червенков, Т. Манолова. Тестове по биохимия. Под ред. на Т. Янкова. Варна, Медицински университет, 2002. 191 с.
 7. Иванова, Д. Основен курс по молекулярна биология в медицината. Варна, Медицински университет, 2003. 111 с.
 8. Калицин, Д., К. Данчева, Р. Василева-Стайкова. Ръководство за практически упражнения по биохимия. София, Наука и изкуство,1980. 153с.
 9. Калицин, Д., К. Данчева. Биохимия. София, Наука и изкуство, 1984. 669 с.
 10. Ръководство за практически упражнения по биохимия. Под ред. на Д. Калицин, София, Медицина и физкултура, 1973. 189 с.