Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

История и факти

Катедрата "Фармацевтични технологии" е сформирана през месец април 2014 г. със заповед на Ректора на Медицински университет "Проф. Д-р Параскев Стоянов" - Варна.

Катедрата по "Фармацевтични технологии" е звено към Факултета по фармация, обединяващо профилните дисциплини "Технология на лекарствените форми и биофармация" и Фармакогнозия",  залегнали в учебния план за обучението на студенти по специалността "магистър фармацевт".

Катедрата разполага с  четири лаборатории за практическо обучение на студенти:

  • Лаборатории по технология на лекарствените форми: лаборатория "Фитопрепарати"; лаборатория "Екстемпорални лекарствени форми"; лаборатория "Твърди дозирани форми"
  • Лаборатория по фармакогнозия

Всички лаборатории са оборудвани с основно лабораторно оборудване. Лабораторията по "Твърди дозирани форми" разполага с таблетна машина и с апаратура за изпитване, охарактеризиране и фармакопеен контрол на твърди дозирани форми.