Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

История и факти


Катедрата "Фармацевтични науки и фармацевтичен мениджмънт" е сформирана през месец април 2014 г. със заповед на Ректора на Медицински университет "Проф. Д-р Параскев Стоянов" - Варна.

Катедрата по " Фармацевтични науки и фармацевтичен мениджмънт " е звено към Факултета по фармация, обединяващо профилните дисциплини "Социална фармация и фармацевтично законодателство" и „Фармацевтична химия и фармацевтичен анализ",  залегнали в учебния план за обучението на студенти по специалността "магистър фармацевт".

Катедрата разполага с  три лаборатории за практическо обучение на студенти и две семинарни зали:

  • Лаборатории по „Фармацевтична химия и фармацевтичен анализ“: лаборатория "Фармацевтична химия"; лаборатория "Фармацевтичен анализ"; научна лаборатория
  • Семинарна зала по фармацевтична химия и семинарна зала по социална фармация и фармацевтично законодателство

Всички лаборатории са оборудвани с основно лабораторно оборудване. Лабораторията по "Фармацевтичен анализ" разполага с апаратура за изпитване, охарактеризиране и фармакопеен контрол на лекарствени субстанции и лекарствени препарати.

Семинарната зала по социална фармация и фармацевтично законодателство разполага с компютърни конфигурации, снабдени с програмен продукт- аптечен софтуер за обучение на студенти по фармация.