Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

История и факти

Катедрата е създадена през 2008 г. като основно структурно звено в състава на Факултета по Фармация. Към днешна дата Катедрата е най-голямото звено в състава на МУ-Варна, включващо общо 17 преподаватели - 1 професор, 9 доценти и 7 асистенти. Включените в състава на Катедрата сътрудници са преподаватели по микробиология, имунология, фармакология, патофизиология, патология, хигиена и екология, токсикология, вътрешни болести, анатомия.
Катедра Предклинични и и клинични науки е един от основните организатори в МУ-Варна, на редица научни прояви, като ежегодните Асамблеи на ИМАБ, семинари, уоркшопи и кръгли маси по различни медико-биологични теми.
Научната продукция на сътрудниците на Катедрата е значителна - над 40 публикации у нас и в чужбина за всяка академична година.
Преподаватели от Катедрата са често канени като гост-лектори на различни международни научни форуми в чужбина, както и като председатели на симпозиуми и конференции у нас и в редица държави по света.
По всички показатели за качество на преподавателската, научната и иновативната дейност на Катедрата, тя заема едно от водещите места в структурата на МУ - Варна.