Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Лаборатории по фармация

Катедра Фармацевтични науки разполага със следните лаборатории и учебни зали:

Лаборатория по Фармакогнозия - извършва се фитохимичен анализ на биологично-активни вещества от растителни дроги.

Лаборатория по Ботаника - провеждат се упражнения върху макро- и микроскопско идентифициране на растителни дроги.

Лаборатория по Фармацевтична химия - синтез и охарактеризиране на синтетични лекарствени вещества.

Лаборатория по Фармацевтичен анализ- извършва се пълен качествен и количествен анализ на лекарствени форми и субстанции за приготвяне на лекарствени вещества в зависимост от структурата на аналита. Студентите имат възможност да се запознаят със съвременната аналитична документация- стандартизационни документи, фармакопеи и др.

Лаборатории по Технология на лекарствените форми и Биофармация:

  • Лаборатория „Фитопрепарати" - приготвяне и стандартизиране на лекарствени форми от растителни суровини;
  • Стерилен бокс - приготвяне на парентерални разтвори - инжекционни разтвори, инфузионни разтвори, концентрати за хемодиализа и лекарствени форми за очи;
  • Лаборатория за приготвяне на течни лекарствени форми, прахове, дермални лекарствени форми и лекарствени форми за ректално и вагинално приложение. В тази лаборатория освен на студенти от специалност Магистър фармацевт се провеждат упражнения по Технология на лекарствените форми на студенти от I и II курс на специалност Помощник фармацевт и упражнения със студенти от специалност Медицински козметик.
  • Лаборатория „Твърди дозирани форми" - приготвяне и контрол на гранули, таблетки, обвити таблетки, капсули, лекарствени форми с изменено освобождаване (матрични таблетки, микрокапсули и микросфери). В тази лаборатория се провеждат лабораторни упражнения по Биофармация - биофармацевтичен контрол и охарактеризиране на различни видове лекарствени форми.

Семинарна зала по Фармацевтична химия - има осигурени възможности за мултимедийно провеждане на семинарни занятия по съответната дисциплина.

Учебна зала по Социална фармация и фармацевтично законодателство - оборудвана с компютърни конфигурации и необходимия аптечен софтуер за обучение на студентите от специалностите Магистър фармацевт и Помощник фармацевт.