Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

доц. д-р Мария Ангелова Цанева дм


Катедра: Катедра по обща и клинична патология
УС:
Е-поща: mtzaneva@hotmail.com
Телефон: +359 52 978 382

 

Биография

​Доц. д-р Мария Ангелова Цанева, дм  родена в с. Севар, окръг Разград на 24.02.1955 г. Завършва ПГ "Н. Й. Вапцаров" - град Разград (1970-1973) - профил изчислителна математика и програмиране. Завършва Висшия медицински институт Варна (1973-1979) с диплом № 01307/25.07.1979 г. Придобива специалност по патологоанатомия в Медицинска академия София,   диплом No 30189/1.VI.1986 г.  Придобива Образователна и научна степен "Доктор" по научна специалност Патологоанатомия и цитопатология (03.01.03)  на основа на защитена дисертация на тема: "Морфофункционално състояние на ендокринните клетки на стомаха при някои форми гастрити (Helicobacter pylori-асоцииран гастрит, реактивен гастрит при дуоденогастрален рефлукс и остър експериментален гастрит с ацетилсалицилова киселина)", Стара Загора, 1999, диплом No 26288 от 27.08.1999 г. От 1.09.2007 г. е избрана за доцент по патология в Катедрата по предклинични и клинични науки, Факултет по Фармация, Медицински университет, Варна.

Публикации

 1. Tzaneva M. Light and electron microscopic immunohistochemical investigation on G and D cells in antral mucosa in Helicobacter pylori-related gastritis. Exp Toxic Pathol 2001; 52:523-528.
 2. Tzaneva M. Electron microscopic immunohistochemical investigation   of chromogranin A in  endocrine cells in human oxyntic gastric mucosa. Acta Histochem 2001; 103: 179-194.
 3. Tzaneva M. Endocrine  cells in gastric carcinoma and adjacent mucosa. An immunohistochemical and ultrastructural study.  Hishochem J 2002; 34: 173-180.
 4. Ivanov IT,  Tzaneva M. Direct cytotoxicity of non-steroidal anti-inflammatory drugs in acidic media: model  study on erythrocytes with DIDS-inhibited anion exchanger. Pharmazie 2002; 57 (12): 848-851.
 5. Tzaneva M. Ultrastructural immunohistochemical localization of gastrin,  somatostatin and serotonin in endocrine cells of human antral gastric mucosa. Acta Histochem 2003;105(2):191-201.
 6. Tzaneva M. Effects of duodenogastric reflux on gastrin  cells, somatostatin cells and serotonin cells in human antral gastric mucosa. Path Res Pract 2004; 200: 431-438.
 7. Цанева М, Чакърски И.  Нарушения в регулацията на клетъчния цикъл при стомашен карцином. Съвременна медицина 2006; 57 (1): 22-30.
 8. Tzaneva M, B. Manevska, A. Kulova, M. Kamenova. Expression of cytokeratin 7, cytokeratin 20 and cytokeratin 116 in tumor tissue of gastrointestinal neuroendocrine neoplasms. Trakia J Sci. 2009: 7 (suppl 1): 42-45.
 9. Tzaneva M, Dzhenkov D, Ivanov K. Morphological and histochemical study in gastric carcinoma in young persons. Trakia J Sci. 2009: 7 (suppl 1): 46-49.
 10. Tsaneva M,  Dzhenkov D, Kalchev K. Chromogranin A  expression in diffuse gastric carcinoma. Acta morphol anthropol 2010;15:100-104
 11. Tsaneva M, Kulova A, Kamenova M. Clinicopathological and immunohistochemical analysis of gastrointestinal.  Acta morphol anthropol 2010;15:105-107
 12. Bekyarova G, Hristova M, Tsaneva M. Cytoprotective effect of melatonin and antioxidant defense after thermal skin injury. Scripta Sci Med 2012, 44, 1, 35-38.
 13. Ivanova, D., Pavlov D, Eftimov M, Kalchev K, Nashar M, Tzaneva M , Valcheva-Kuzmanova S. 2013. Subchronic toxicity study of ethanol infusion from Cotinus coggygria wood in rats. Bulg. J. Agric. Sci., Supplement 2, 19: 182–185.
 14. Pavlov D, Nashar M, Eftimov M, Kalchev K Valcheva-Kuzmanova S, Tzaneva M, Ivanova D. Subchronic toxicity study of aqueous infusion from Cotinus coggygria leaves in Wistar rats. Comptes rendus de l'Académie bulgare des sciences: sciences mathématiques et naturelles. 2013; 66(5):749-756.
 15. Bekyarova G, Tzaneva M, Hristova M. Heme Oxygenase-1 Expresion in Gastric Mucosa and Liver after Burns: Preliminary Immunohistochemical Study. J Interdiscipl Histopathol. Online First: 21 Apr, 2013. 

Член на

​Дружеството по патология​