Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Органи за управление


  • Катедрен съвет.
  • Ръководител на катедрата.
 
Катедреният съвет се състои от всички членове на Академичния състав на катедрата, които са на основен трудов договор.
 
Членове:
доц. Светлана Фоткова Георгиева, д.ф. - Ръководител катедра по фармацевтични науки и фармацевтичен мениджмънт
доц. Димитър Атанасов Димитров, д.м.
ас. Илиян Николов Колев, д.х.
ас. Таня Неделчева Димова – магистър фармацевт
ас. Анна Христова Тодорова­ – магистър фармацевт
ас. Иво Куманов Куманов – магистър фармацевт
ас. Живко Стойков Колев

 Правомощия:
1.Разработва и внася във Факултетния съвет на Факултета по фармация планове и програми, свързани с oрганизацията на учебната и научно-изследователската дейност.

2.Предлага на Факултетния съвет на Факултета по фармация повишаване в длъжност на нехабилитирани преподаватели.

3.Провежда вътрешни защити на докторски разработки и прави предложение за разкриване на процедури за защита на дисертации.

4.Прави предложение пред Факултетния съвет за обявяване на конкурси за асистенти, доценти и професори, хонорувани преподаватели.

5.Организира учебно-преподавателската дейност в катедрата.

6.Обсъжда въпроси, които са свързани с материалната база на катедрата и прави предложения за осъвременяването й пред Факултетния съвет на Факултета по фармация.

7.Прави предложения пред Факултетния съвет на Факултета по фармация и Академичния съвет на Медицински университет - Варна за редовни докторантури по предварително утвърдени теми.

8. На всяко тримесечие разглежда работата на редовните докторанти и докторантите на самостоятелна подготовка.

9.Най-малко един път годишно прави анализ на научната дейност на катедрата и учебно-научните сектори.

10. Най-малко два пъти годишно прави анализ на изпитните сесии и обсъжда методиката на провеждане на семестриалните и държавни изпити.

11. По предложение на Катедрения съвет в изпитните комисии за държавен изпит могат да се привличат хабилитирани преподаватели от други катедри и хабилитирани преподаватели от акредитирани лечебни структури.

12. Най-малко един път годишно прави анализ на работата на специализантите в катедрата и подготвя отчет, който се предоставя на Заместник-ректора по кариерно развитие, научноизследователска дейност и СДО