Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

Учебна дейност

Катедрата по предклинични и клинични науки е катедра с мултидисциплинарен характер. Тук се провежда обучението на студенти от Факултета по Медицина, Дентална медицина, Фармация и Медицински колеж.

Преподавани дисциплини на студентите от специалност:

Медицина - Медицинска микробиология и вирусология, Имунология СИД, Цитология, Обща хистология и ембриология, Анатомия, Вътрешни болести и Токсикология

Дентална медицина - Медицинска микробиология и вирусология,  Имунология СИД, Хигиена и епидемиология, Цитология, Обща хистология и ембриология, Анатомия, Патоанатомия и Патофизиология

Фармация - Медицинска микробиология и вирусология, Имунология СИД, Хигиена и медицинска екология, Фармакология, Токсикология, Фармакотерапия, Патофизиология, Токсикология

Медицински козметик – Хигиена и медицинска екология, Хранене и диетика

Медицински лаборант - Цитология, Обща хистология и ембриология, Анатомия, Фармакология

Помощник-фармацевт - Фармакология, Токсикология, Патофизиология, Хигиена и медицинска екология

Зъботехник - Хигиена и медицинска екология, Анатомия, биомеханика и физиология на дъвкателния апарат

Рентгенов лаборант - Хигиена и медицинска екология и Патофизиология

Рехабилитатор – Патофизиология

Инспектор по обществено здраве - Комунална хигиена, Хигиена на хранене и Хигиена на детско-юношеската възраст

Разработен и въведен е курс на английски език за студенти от Факултета по Медицина, Дентална медицина по дисциплините:

 • Медицинска микробиология и вирусология
 • Имунология СИД
 • Хигиена и епидемиология
 • Анатомия
 • Цитология, Обща хистология и ембриология

Свободно избираеми дисциплини:

 1. Имунология - за студенти от специалност Медицина, Дентална медицина и Фармация
 2. Наркомании - за студенти от специалност Фармация
 3. Патофизиология - за студенти от специалност Фармация, Дентална медицина

  Учебници и учебни помагала:
 1. Кр. Методиев – Терминологичен речник по имунология (2 издания, ДИ „Медицина и фузкултура", София), Ръководство за практически упражнения по микробиология (с авторски колектив, ДИ „Медицина и физкултура", София)
 2. Кр.Методиев (авторски колектив) – Ранна диагноза и лечение на бъбречните заболявания, ДИ „Медицина и физкултура", София
 3. Kr. Metodiev – Immunodeficiency, Intech, 2012, EU, p.396
 4. Kr. Metodiev – Risk infections and possibilities for biomedical terrorism, IOS Press, NATO, 2004, p.142
 5. Юстиниянова, Б., Хигиена и медицинска екология, Мeдицински университет "Проф. Д-р Параскев Стоянов" – Варна, 2012
 6. Сборник с тестови въпроси по фармакология, Варна, 2013, авторски колектив
 7. Сборник с тестове по фармакология за помощник фармацевти, под печат, Варна, 2013, авторски колектив.
 8. Ръководство за практически упражнения по микробиология, под печат, Варна, 2013 - Г.Цанкова, Кр.Методиев