Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

Учебна дейност


В катедрата се осъществява обучение по дисциплините Медицинска физика и Биофизика на студентите от:

 • специалност Медицина -  както в българо-, така и англоезичните програми
 • специалност Дентална медицина -  за българо- и англоезичните студенти
 • специалност Фармация 
Дисциплината Медицинска физика се преподава още на:

 • студенти от специалност Медицински оптик в Медицински колеж;
 • чуждестранни студенти от подготвителен курс – българоезично обучение
 • чуждестранни студенти от подготвителен курс – англоезично обучение
 • студенти от специалност Инспектор по обществено здраве в Медицински колеж;
Сред преподаваните дисциплини са още:

 • за специалност Медицинска сестра -  Медицинска апаратура в сестринската практика
 • за специалност Акушерка – Медицинска апаратура в АГ практиката
 • за специалност Медицински лаборант – Лабораторна техника и апаратура
 • за специалност Медицинска козметика - Медицинска физика и апаратура
 • за специалност Фармация - Висша математика. Информационни технологии, Статистически методи във фармацията
Особено внимание се отделя на формите, методите и средствата за усъвършенстване на учебната работа и подготовката на учебни пособия и материали. Разработени са нови лабораторни упражнения, внедрени в учебната работа са множество нови учебни опитни постановки.

В катедрата е разработена и внедрена 100-бална критерийна точкова система за проверка и оценяване знанията на студентите. Системата е съвместима с European Credit Transfer System (ECTS), свързана с интеграцията в Европейското пространство за висше образование. Първоначално 100-балната точкова система е въведена за студентите от подготвителен курс, а след това и за студентите от специалност Медицина за учебните дисциплини Медицинска физика и Биофизика. Модификация на същата система се прилага и за учебните дисциплини при обучението на студентите от специалностите Медицинска сестра и Акушерка, а по-късно -  и за специалностите Дентална медицина и Фармация.

Преподаватели от катедрата са съавтори на учебници, ръководства за лабораторни упражнения и учебни помагала.