Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Прием

Образуване на бала - 2023/2024

 • Балът за класиране по специалностите „Медицина", „Дентална медицина" и „Фармация" се образува като сбор от: оценката от държавния зрелостен изпит по български език и литература и утроените оценки от конкурсните изпити по биология и химия в МУ-Варна. Максималният бал е 42,00, а минималният бал за участие в класирането за обучение по държавна поръчка е 25. Кандидат-студентите, които имат оценки от изпитите от предварителната и редовна сесия, участват в класирането с по-високата от двете.
 • Балът за класиране по специалностите „Медицина", „Дентална медицина" и „Фармация" за кандидат-студентите, в чиято диплома за средно образование липсва оценка по български език и литература от държавен зрелостен изпит, от зрелостен изпит по български език и литература или от зрелостен изпит по общообразователна подготовка, ориентиран към проверка на компетентностите по български език и литература, се образува като сбор от: оценките по биология и химия (сборът на двете оценки се разделя на две) от държавните зрелостни изпити, а ако липсват такива, от оценките от курса на обучение по тези предмети от дипломата за средно образование, и утроените оценки от конкурсните изпити по биология и химия в МУ-Варна. Максималният бал е 42,00, а минималният бал за участие в класирането за обучение по държавна поръчка е 25. Кандидат-студентите, които имат оценки от изпитите от предварителната и редовна сесия, участват в класирането с по-високата от двете.       
 • Балът за класиране за направление „Военен лекар" се образува като сбор от: оценката от държавния зрелостен изпит по български език и литература и утроените оценки от конкурсните изпити по биология и химия в МУ-Варна. Към това се добавя оценката от изпита по физическа годност/подготовка плюс допълнителни единици от оценката на психологичната пригодност. При получен резултат „неиздържал" на теста по английски език от получения бал се изважда 0,50. Кандидат-студентите, които имат оценки от изпитите от предварителната и редовна сесия, участват в класирането с по-високата от двете.
 • Балът за класиране за направление „Военен лекар" за кандидат-студентите, в чиято диплома за средно образование липсва оценка по български език и литература от държавен зрелостен изпит, от зрелостен изпит по български език и литература или от зрелостен изпит по общообразователна подготовка, ориентиран към проверка на компетентностите по български език и литература, се образува като сбор от: оценките по биология и химия (сборът на двете оценки се разделя на две) от държавните зрелостни изпити, а ако липсват такива, от оценките от курса на обучение по тези предмети от дипломата за средно образование, и утроените оценки от конкурсните изпити по биология и химия в МУ-Варна. Към това се добавя оценката от изпита за физическа годност/подготовка плюс допълнителни единици от оценката на психологичната пригодност. При получен резултат „неиздържал" на теста по английски език от получения бал се изважда 0,50. Кандидат-студентите, които имат оценки от изпитите от предварителната и редовна сесия, участват в класирането с по-високата от двете.
 • Балът за класиране по специалностите „Здравен мениджмънт" (ОКС „бакалавър"), „Логопедия", „Медицински оптик" и „Биомедицинска техника и технологии" се образува като сбор от: удвоената оценка от държавния зрелостен изпит по български език и литература и средния успех от дипломата за средно образование. Максималният бал е 18,00.
 • Балът за класиране по специалностите „Медицин­ска сестра", „Акушерка" и „Кинезитерапия" и специалностите от Медицинския колеж „Медицински лаборант", „Помощник-фармацевт", „Инспектор по обществено здраве", „Рехабилитатор", „Медицински козметик" и „Рентгенов лаборант" се образува като сбор от: оценката от държавния зрелостен изпит по български език и литература и утроената оценка от конкурсния изпит тест по биология в МУ-Варна. Максималният бал е 24,00.
 • Балът за класиране за направление „Военна медицинска сестра" се образува като сбор от: оценката от държавния зрелостен изпит по български език и литература и утроената оценка от конкурсния изпит по биология в МУ-Варна. Към това се добавя оценката от изпита за физическа годност/подготовка плюс допълнителни единици от оценката на психологичната пригодност.
 • Кандидат-студентите за специалностите „Медицинска сестра" и „Акушерка" и направление „Военна медицинска сестра", които имат оценки от изпита по биология от предварителната и редовна сесия, участват в класирането с по- високата от двете. Оценката от предварителния изпит по биология не е балообразуваща при кандидатстване за други специалности.
 • За специалността „Зъботехник" балът се формира като сбор от: оценката от държавния зрелостен изпит по български език и литература и утроената оценка от състезателния изпит по моделиране в МУ-Варна. Максималният бал е 24,00.
 • Балът за класиране по специалността „Управление на здравните грижи" за ОКС „бакалавър" се образува от сбора на уд­воените оценки от писмения и устния конкурсен изпит по „Социал­на медицина и здравен мениджмънт" плюс средния успех от курса на обучение и средния успех от държавните изпити от дипломата за висше образование. Максималният бал е 36,00.      
 • Балът при класирането на кандидат-студентите по специалностите с ОКС „магистър" „Здравен мениджмънт", „Здравен мениджмънт и медико-социални грижи", „Рехабилитация, морелечение, уелнес и спа", „Опазване и контрол на общественото здраве", „Фармацевтичен мениджмънт и грижи", „Оптометрист", „Информационни технологии в здравеопазването и здравните грижи", ,,Електронни и информационни технологии в здравеопазването", „Клинична логопедия", „Козметология" и „Трансфер на технологии и иновации във фармацията" се формира като сбор от средния успех от курса на обучение и средния успех от държавните изпити от дипломата за висше образование. Максималният бал е 12,00.
 • Балът за специалността „Управление на здравните грижи" (ОКС „магистър") се формира като сбор от средния успех от курса на обучение, среден успех от държавните изпити от дипломата за висше образование и оценката от конкурсния изпит есе. Максимал­ният бал за специалността е 18,00.

Важно:


 • Оценките от задължително избираемите дисциплини (ЗИД) и свободно избираемите дисциплини (СИД) не са балообра­зуващи. 
 • При класиране за специалности с квоти (за места, субсидирани от държавата) се взема предвид и съотношението мъже-жени (съгласно Приложение №2 от Справочника за прием на студенти за учебната 2023/2024 г.). При липса на кандидат-студенти от съответната квота незаетите места се попълват с кандидат-студенти от другата квота.
 • Класирането се извършва по низходящ ред на състезателния бал и по реда на посочените от кандидата желани специалности, като водещ е състезателният бал.
 • Кандидат-студенти, които имат слаба оценка по един или два от конкурсните изпити, не формират бал и не участват в класиране, включително и тези по чл. 68, ал. 3 от ЗВО.
 • Кандидат-студентите по чл. 68, ал. 3 от ЗВО (кръгли сираци, лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто, майки с три и повече деца, военноинвалиди и военнопострадали), които успешно са участвали в конкурсните изпити, се приемат в рамките на утвърдените бройки. Тези кандидат-студенти ползват предимство за прием в рамките на утвърдените бройки за професионалното направление, ако състезателният им бал е не по-нисък от 0,5 от последния класиран. Кандидати по условията на чл. 68, ал. 3, т. 6 от ЗВО (близнаци), кандидатствали едновременно в една и съща специалност и успешно издържали изпитите, се класират в рамките на утвърдения брой места за специалността, когато единият от тях е приет на общо основание по бал.
 • При еднакъв бал и ред на посочените от кандидата желани специалности - предимство има кандидатът с по-висока оценка от конкурсния изпит по биология, а за специалност „Зъботехник" – от конкурсния изпит по моделиране. За специалностите без конкурсен изпит „Здравен мениджмънт" (ОКС „бакалавър"), „Логопедия", „Медицински оптик" и „Биомедицинска техника и технологии" предимство има кандидатът с по-високата оценка по български език и литература от дипломата за средно образование. За магистърските специалности без конкурсен изпит: „Здравен мениджмънт", „Здравен мениджмънт и медико-социални грижи", „Рехабилитация, морелечение, уелнес и спа", „Фармацевтичен мениджмънт и грижи", „Опазване и контрол на общественото здраве", „Оптометрист", „Информационни технологии в здравеопазването и здравните грижи", "Електронни и информационни технологии в здравеопазването​", „Клинична логопедия", „Козметология" и „Трансфер на технологии и иновации във фармацията", предимство има кандидатът с по-висок среден успех от курса на обучение от дипломата за висше образование. За специалността „Управление на здравните грижи" (ОКС „бакалавър" и „магистър") предимство има кандидатът с по-висока оценка от писмения конкурсен изпит.
 • Когато в дипломата за средно образование са вписани две оценки по балообразуващия учебен предмет, като едната от тях е от държавния зрелостен изпит, а другата – от курса на обучение, за балообразуваща оценка се счита оценката от държавния зрелостен изпит.
 • При образуването на състезателния бал на кандидат-студенти, чиято диплома за средно образование е издадена преди въвеждането на държавни зрелостни изпити и нямат оценка от държавен зрелостен изпит по български език и литература, за балообразуваща се взема оценката от зрелостния изпит по български език и литература или от зрелостния изпит по общообразователна подготовка, ориентиран към проверка на компетентностите по български език и литература.
 • Когато в дипломата за средно образование няма оценка по учебен предмет, която участва в образуването на състезателния бал, кандидатът може да валидира компетентности по този учебен предмет в съответствие с чл. 166, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование и по реда на Наредба №11 за оценяване на резултатите от обучението на учениците. В този случай при образуването на състезателния бал се включва оценката от удостоверението по чл. 168,ал. 1, т. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование.
 • За кандидат-студенти, завършили средно образование в чужбина, които кандидатстват за направление „Военна медицинска сестра" и специалностите „Здравен мениджмънт" (ОКС „бакалавър"), „Логопедия", „Медицински оптик", „Биомедицинска техника и технологии", „Медицинска сестра", „Акушерка", „Кинезитерапия", „Зъботехник", „Медицински лаборант", „Помощник-фармацевт", „Инспектор по обществено здраве", „Рехабилитатор", „Рентгенов лаборант" и „Медицински козметик", балообразуваща е оценката от дипломата за средно образование от ДЗИ по официалния език на държавата, в която дипломата е издадена, а при липса на такава – оценката от курса на обучение. Тези кандидати имат право да бъдат записани за студенти само след успешно полагане на изпит за владеене на български език или преминат подготвителен курс по български език в Департамента по чуждоезиково обучение, комуникации и спорт на МУ-Варна, или след представяне на свидетелство за езикова компетентност по български език – ниво не по-ниско от В2.
 • Когато в дипломата за средно образование няма посочен среден успех, то той се удостоверява с отделен документ, издаден от средното училище, в което е придобито образованието.
 • Кандидат-студентите, лауреати на национални и международни олимпиади, завършващи средно образование в годината, в която се провежда олимпиадата, носители на медали от олимпийски, световни и европейски първенства, се приемат без конкурсен изпит и извън утвърдения по реда на чл. 9, ал. 3, т. 6, букви „а", „б" и „в" от ЗВО ежегоден брой на приеманите за обучение студенти, когато конкурсният изпит за желаната от тях специалност съответства на предмета на олимпиадата или дисциплината на първенството. Когато конкурсните изпити са повече от един, на тези кандидати се признава оценка „отличен 6.00" за този от тях, който е в съответствие с предмета на олимпиадата. Кандидат-студентите се явяват на останалите конкурсни изпити и участват в класирането по реда, установен в Правилника за прием на студенти за съответната учебна година. Лауреати на национални и международни олимпиади са лица, получили „отличен 6,00" на национални олимпиади или са носители на златен, сребърен или бронзов медал от международни олимпиади.
 • Кандидатите, получили отлична оценка – от 5,50 до 5,99 включително, от национален / международен кръг на национални или международни олимпиади, завършващи средно образование в годината, в която се провежда олимпиадата, участват в класирането с получената оценка за изпита, съответстващ на предмета на олимпиадата. Тези кандидати могат да се явят на кандидатстудентски изпит, съответстващ на предмета на олимпиадата, на предварителна и/или редовна сесия, като балообразуваща е най-високата от получените на изпитите и олимпиадата оценки.  Оценките са валидни само за годината на провеждане на олимпиадите.