Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Elearning

Интернационален център за електронно и дистанционно обучение

​​​
Интернационален център за електронно и дистанционно обучение е създаден в рамките на проект „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" и е утвърден с решение на Академичния съвет на МУ-Варна. Основната функция на центъра е да организира, координира и подпомага създаването, използването и управлението от страна на преподавателите на електронни учебни ресурси в платформата „Blackboard". С решение на АС от 13.05.2014 г. бе приет и правилник за дейността на центъра, а в състава му влизат директор и седем сътрудници​. Центърът ще оказва помощ под формата на обучения, информационни материали и консултации на всички преподаватели и студенти от Медицински университет Варна при работата им с учебната платформа.