Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Прием

Чуждестранни граждани

​​Граждани на страни, членки на ЕС и ЕИП

Приемането на студенти — граждани на страни — членки на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство се извършва по условията и реда, определени за българските граждани, съгласно чл.68, ал. 7 от Закона за висшето образование на Република България.

Завършилите средно образование кандидати могат да избират обучение по една от медицинските ​специалности на български език или по една от специалностите медицина, дентална медицина и фармация на английски език.

Граждани на страни, нечленки на ЕС и ЕИП 

Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“-Варна, приема чуждестранни студенти в съответствие с изискванията на Закона за висше образование и Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България.

Завършилите средно образование кандидати могат да избират обучение по една от медицинските специалности на български език или по една от специалностите медицина, дентална медицина и фармация на английски език.