Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Следдипломно обучение

Докумети за специализанти по Обща медицина

зачислени по Наредба 15/ 2008г.

Списък с необходими документи:


1.Молба до Ректора на Медицински университет-Варна
2.Книжка за специализация.
3. Удостоверение за проведено обучение в акредитирана АПМП.

4. Удостоверение за проведено обучение в АПМП под методично ръководство.
5.Атестат от ръководителя на лечебното заведение за болнична помощ.
6.Атестат от ръководителя на акредитираната АПМП.
7.Атестат от ръководителя на практическото обучение под методично ръководство.
8. Актуална снимка (размер 3,5/4,5) – 2 бр.


Важно:

Необходимите документи трябва да са подредени в папка, всеки отделен документ да е виден и самостоятелно захванат в папката.

1.Молба до Ректора
Молбата до Ректора на Медицински университет-Варна е по образец и може да бъде изтеглена от тук, или да се получи от Отдел СДО при подаване на документите през м.януари или през м.август.

2.Книжка за специализация.
В книжката за специализация трябва да са отразени положените колоквиуми, по теми, съобразно утвърдената от Министъра на здравеопазването програма по Обща медицина по Наредба № 15. За всеки колоквиум трябва да е вписана:

  • Дата на полагане;
  • Темата на колоквиума, съгласно програмата. По желание към темата на колоквиума може да се впишат и въпросите;
  • Оценка;
  • Изпитна комисия – имена и подписи;
  • Печат на структурата или институцията, където е положен колоквиума.

Колоквиумите се полагат през определен интервал, съгласно програмата за специализация. Броят на колоквиумите по утвърдената програма от МЗ трябва да отговаря на броя на положените колоквиуми в книжката. Не се допуска обединяване на колоквиуми! Книжката се предоставя в оригинал.

3. Удостоверение за проведено обучение в акредитирана АПМП.

4. Удостоверение за проведено обучение в АПМП под методично ръководство.
Удостоверенията следва да имат изх.№, да са подписани от ръководителя на обучението и да са подпечатани с печата на акредитираната АПМП, където е проведено обучението и издадено удостоверението. Удостоверенията се предоставят в оригинал.

5.Атестат от ръководителя на лечебното заведение за болнична помощ.

6.Атестат от ръководителя на акредитираната АПМП.

7.Атестат от ръководителя на практическото обучение под методично ръководство.
Атестата се подписва от съответният ръководител и се поставя дата на изготвяне. Атестата задължително съдържа данни за специализанта: име, специалност, дата на зачисляване; акредитираната база за практическо обучение, характеристика и оценка за представянето на специализанта по време на обучение. Ръководителят може да включи и допълнителна информация. Атестата се предоставя в оригинал.

8.Актуална снимка (размер 3,5/4,5) – 2 бр.
Актуални снимки – 2 броя, цветни, във формат за лична карта (размер 3,5/4,5). На гърба на снимките се изписва име и специалност.