Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Международна дейност

Фонд научни изследвания

         

Списък с активните проекти по Фонд „Научни изследвания"

  • Изработване на антропоморфни радиологични фантоми
  • Иновативни технологии за откриване на туморни образувания чрез фазово-контрастна образна диагностика
  • Постисхемична невропротекция: роля на грелина и транскрипционния фактор Pax6;
  • Сърдечно-съдов и метаболитен риск, свързан с висцералната мастна тъкан, при пациенти с тип 1 захарен диабет;
  • Изграждане на диагностичен и терапевтичен алгоритъм при пациенти с остра предно – латерална глезенна нестабилност;
  • Цианопрокариоти – нов потенциален рисков фактор за злокачествени  заболявания в България?
  • Проучване на молекулните механизми на действие на сярасъдържащи минерални води от Варненския басейн върху човешкия метаболизъм с оглед използването им като лечебно-питейно средство;
  • Определяне на морски токсини в Черноморски миди и планктон;
  • Проучване сезонните промени и влиянието на термичния стрес върху липидния състав на черноморска мида Mytilus galloprovincialis и рапана Rapana venosa;
  • Интегриран подход за подобряване качеството, органолептичните свойства и биологичната активност на функционални храни от арония (Aronia melanocarpa) чрез копигментация и синергизъм в антиоксидантната активност.