Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Прием

Кандидатстудентски курсове 2024/2025 г.

Ново! Пълен онлайн кандидатстудентски курс за учебната 2024/2025 година: Биология за специалностите "Медицина", "Дентална медицина" и "Фармация" и направление "Военен лекар" вижте подробна информация ту​к.              

Ново! Пълен онлайн кандидатстудентски курс за учебната 2024/2025 година: Химия за специалностите "Медицина", "Дентална медицина" и "Фармация" и направление "Военен лекар"вижте подробна информация тук.  

Уважеми кандидат-студенти, очаквайте обявяването на следните кандидатстудентски подготвителни курсове за учебната 2024/2025 г.: 
 
Интензивен кандидатстудентски курс по Биология за учебната 2024/2025 година за специалностите "Медицинска сестра", "Акушерка" и Кинезитерапия, както и за специалностите от Медицински колеж - Варна "Помощник-фармацевт", "Рентгенов лаборант", "Медицински лаборант", "Рехабилитатор", "Медицински козметик" и "Инспектор по обществено здраве".
 
Kандидатстудентски курс "Въведение в моделирането" за учебната 2024/2025 година за специалността "Зъботехник".
 
Интензивен кандидатстудентски курс по Биология за учебната 2024/2025 година за специалностите "Медицина", "Дентална медицина" и "Фармация" и направление "Военен лекар".
 
Интензивен кандидатстудентски курс по Химия за учебната 2024/2025 година за специалностите "Медицина", "Дентална медицина" и "Фармация" и направление "Военен лекар". 


*Лица, отговарящи на следните условия, заплащат 50% от определената такса за участие в курсовете (след представяне на документи, удостоверяващи тези обстоятелства):
1. Кръглите сираци, лицата с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто, военноинвалидите и военнопострадалите, както и лицата, които към момента на навършване на пълнолетие са с предприета мярка за закрила по реда на Закона за закрила на детето – настаняване в приемно семейство, социална услуга от резидентен тип или специализирана институция.
2. Полусираците, които не са навършили 25-годишна възраст към датата на подаване на документите.​