Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Прием

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КЛАСИРАНИЯТА В МУ-ВАРНА

Некласираните кандидат-студенти продължават автоматично участието си в класиране до попълване на всички места. Същите не подават заявление за участие в следващите класирания.

 

Всички класирани не по първо желание студенти са длъжни:

1. Ако класирането ги удовлетворява – да осъществят процедура на записване, което се счита за окончателно и без право на участие в следващи класирания.

2. Ако класирането не ги удовлетворява, за участие в следващо класиране (до трето включително) кандидат-студентите подават заявление за прекласиране, което получават от съответния деканат / колеж / филиал, и го депозират там (лично или с нотариално заверено пълномощно от друго лице) заедно с оригинала на дипломата си за средно образование в срок, определен в заповедта на Ректора. В противен случай губят право за участие в следващо класиране. Депозиралите заявление и диплома запазват правото си да участват в следващо класиране за някое от по-силните си желания. В случай че до трето класиране кандидатът не се придвижи в класирането, запазва вече спечеленото място. При придвижване в класирането кандидатът запазва новото място (до трето класиране), освобождавайки първоначално спечеленото. Кандидат-студентът не може да бъде класиран в следващо класиране за по-нежелана специалност от тази на спечеленото място.

 

Пример: Кандидат-студент е класиран по трето желание на І-во класиране. Той заявява участието си в следващите класирания чрез депозиране на дипломата си и заявление. На ІІ-ро класиране той е включен в класирането по второто (по-силното) си желание. Мястото от предишното му класиране се усвоява от друг кандидат-студент. Ако кандидат-студентът не се запише на новото място, участва и в третото класиране, като подава заявление, очаквайки да бъде клaсиран по първото си желание. Ако на ІІІ-тото класиране не успее да се класира по първото си желание, остава окончателно класиран по второто си желание.

 

Приетите за студенти във всяко класиране, които не са се записали в определените със заповед на Ректора срокове или не са подали молби за прекласиране, губят правата си.