Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Следдипломно обучение

СЪОБЩЕНИЕ

На вниманието на страните по проект „Нови възможности за лекарите в България"

С писмо рег.№ НВЛБ-9/16.01.2014г., ръководителя на проекта Катя Ивкова, напомня за следното:

  • Навременно подписване на отчетите на ръководителите на лекарите – специализанти от лечебните/здравни заведения;
  • Ежемесечно предоставяне, ведно с подписаните отчети, на декларация за доход за съответния месец на съответния ръководител на лекар-специализант. Изискването за подаване на посочената декларация е в съответствие със Закона за данъка за общественото осигуряване.
  • Ежемесечно представяне от Висшето училище и Лечебното или здравното заведение до 10 число на следващия месец в Министерство на здравеопазването справка за теоретичното обучение на специализанта по чл.3, ал.1, т.1 или практическото обучение  на специализанта по чл.3, ал. 2 на съответния месец, съгласно чл.7, т.1 и чл.9, т.1 от Договора за финансиране;

За въпроси следва да се обръщате към  г-жа Павлина Христова – гл.експерт, Д „МПСДП" и финансист по проект „НВЛБ" (02/9301 206; phristova@mh.government.bg) и г-жа Деница  Димитрова (02/9301 255; dedimitrova@mh.government.bg) - мл.експерт Д „МПСДП" и асистент по проект „НВЛБ".

Приложения към писмо рег.№ НВЛБ-9/16.01.2014г:

  1. Често задавани въпроси и указания;
  2. Справка за преминато теоретично и/или практическо обучение;
  3. Отчетен доклад;
  4. Декларация – Приложение 1;
  5. Декларация;
  6. Заявление;
  7. Индивидуален план – Приложение 6