Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Международна дейност

Проекти за мобилност с партниращи страни


„Еразъм+" дава възможност за образователна международна мобилност на студенти, преподавателски и непреподавателски състав между висшите училища от Програмни и Партниращи страни по програмата.

Програмни страни (Държави по програмата) са държавите членки на ЕС, както и Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Турция, Бивша югославска република Македония.

Партниращи страни (Държави партньори) са всички останали държави, разпределени в 14 региона. 

Образователният обмен между Програмни и Партниращи страни се провежда в рамките на предварително одобрен проект за кредитна мобилност.  

Само висшите училища от Програмните страни могат да кандидатстват с проектно предложение  към съответната Национална агенция. 

Националната агенция публикува на сайта си Годишна покана за подаване на предложения.

Необходимо условие за провеждане на този вид мобилност е наличие на подписан междуинституционален договор за мобилност по програма „Еразъм+" между МУ-Варна и съответната институция от Партниращата страна. 

 

Проект за мобилност с Национален фармацевтичен университет в Харков (Украйна), 2016-2017

Проект за мобилност с Национален фармацевтичен университет в Харков (Украйна), 2018-2019