Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Следдипломно обучение

Курсове

​​​​​

​​​

butoni_model.png 

  • План-разписанието за курсовете и индивидуалните обучения на медицинските и немедицинските кадри в системата на здравеопазването съдържа тематики на обученията по предложение на ръководителите на катедри и УС.
  • План-разписанието се утвърждава от Заместник-ректор КР и се публикува в сайта на МУ-Варна.
  • Зая​вки​ за участие се приемат в отдел СДО при МУ-Варна, ул.М.Дринов № 55, в часовете от 13:00 ч. до 16:00 ч. всеки работен ден, по пощата или на електронна поща sdo@mu-varna.bg , ( за връзка: 052/677-016)
  • Индивидуалните обучения се организират с датата на започване минимум 1 седмица след заявяването им;
  • При одобрение, за започване на обучението се издава от Зам.-ректор КР Учебна карта-направление с информация за обучението;

Одобрения кандидат следва да заплати такса по сметката на МУ-Варна - Банка „ДСК" ЕАД-клон Варна, BIC: STSABGSF и IBAN: BG24STSA93003100040700, да предостави вносна бележка и да получи Учебна карта - направление, която да предаде на ръководителя на обучението; 

При отказ от участие в заявеното обучение, такса не се възстановя.

След приключване на курса ръководителят на обучението писмено информира 
Отдел СДО за успешно преминато обучение.

Заместник-ректорът по КР/Ректора на МУ-Варна издава удостоверение за преминато обучение – информация относно услугата.


    


На вниманието на ръководител катедра/УС

Допълване на План-разписание за курсовете и индивидуалните обучения на медицинските и немедицинските кадри в системата на здравеопазването

При желание и възможност от страна на академичните структури, може да бъде обявено обучение на нова тема. За всяко от предложените нови обучения следва да се представи и програма.

Примерни образци: доклад​ и програма (образец на заглавна страница).

Промяна на обучение от План-разписание за курсовете и индивидуалните обучения на медицинските и немедицинските кадри в системата на здравеопазването

Нова програма ще е нужна и в случаите на промяна/допълнение на ръководители на обучението или в друга част от програмата на съществуващо обучение.

Примерни образци: доклад​ и програма (образец на заглавна страница).