Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Следдипломно обучение

Теоретични курсове

​​​​​​​​

Ред за заявяване, разрешаване и отчитане на теоретичните обучения (основни и лекционни курсове) за специализанти.

1. Всички теоретични обучения се заявяват и разрешават през отдел СДО на Медицински университет-Варна.

2. Специализантът подава заявление​ по образец до Заместник-ректор КНС с искане за провеждане на теоретично обучение обявено по План-графика за съответната година. (качен по-долу). Заявлението можете да изтеглите от ТУК​.


3. Заявления се подават в отдел СДО до 20-то число на месеца, предхождащ месеца на обучението по План-графика, или сканирани на имейл teoria_sdo@mu-varna.bg.

4. Обявените такси в План-графика се дължат само от специализантите регистрирани по Наредба № 1/2015г.

5. Таксите се заплащат от специализантите по Наредба № 1, преди започване на обучението по банковата сметка на МУ-Варна: Банка „ДСК"ЕАД-клон Варна, BIC: STSABGSF и IBAN: BG24STSA93003100040700.

6. Таксите не се заплащат от специализантите по Наредба № 1, спечелили финансиране от държавата.

7. След проверка на заявлението, допуснатите специализанти влизат в Справка по образец.

8. Справката се изпраща служебно от отдел СДО до съответната катедра/УС при започване на обучението.

9. Ръководителят на катедра/УС изготвя Удостоверение по образец в 2 екземпляра. Единият оригинал се съхранява в катедрата/УС. Вторият оригинал се връчва на специализанта.


План-график теоретични обучения 2024г.актуализиран на 05.02.2024г