Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Следдипломно обучение

Често задавани въпроси

​ Специалностите съгласно действащата Наредба № 1 от 22.01.2015 г. на МЗ се делят на клинични и неклинични. Редът за започване на специализация е различен, спрямо това деление.

 

 

КЛИНИЧНА СПЕЦИАЛНОСТ

Обучение за придобиване на специалност, при която се извършва лечебно-диагностична дейност или здравни грижи

 

КОЙ, КОГА И КЪДЕ ОБЯВЯВА МЕСТАТА ЗА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ?

Базите за обучение обявяват целогодишно и на интернет страниците си, свободните длъжности за специализанти.

 

КАКВО Е БАЗА ЗА ОБУЧЕНИЕ?

Бази за обучение са лечебни заведения, получили акредитация за обучение на  специализанти по конкретни специалности. В базите за обучение се провежда практическото обучение.

Факултета по дентална медицина към Медицински университет-Варна е база за обучение на клинични дентални специалности.

 

КАК СЕ ОПРЕДЕЛЯТ МЕСТАТА ЗА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ?

Базите за обучение при определяне на местата за специализанти, съблюдават:

 • Заповедта на лечебното заведение за акредитация за обучение на специализанти, по съответната специалност да е в срок
 • Възможност да се определи за ръководител на специализанта лице с призната съответна специалност и трудов стаж по нея не по-малко от 5 години
 • Възможност за заплащане на трудовото възнаграждение за срока на специализацията

КАКВИ СА МЕСТАТА, КОИТО СЕ ОБЯВЯВАТ ОТ БАЗИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ?

Местата, които се обявяват от базите за обучение са свободни длъжности за специализанти, които могат да бъдат:

 • "лекар, специализант по …",
 • "лекар по дентална медицина, специализант по …",
 • "фармацевт, специализант по …",
 • "медицинска сестра, специализант по …",
 • "акушерка, специализант по …",
 • "фелдшер, специализант по …",
 • "рехабилитатор, специализант по …",
 • "инспектор по обществено здраве, специализант по …".
 • За лицата с немедицинско образование се обявява подходяща за тях длъжност за специализант.

 

КАКВО ОЗНАЧАВА ДЛЪЖНОСТИ ЗА СПЕЦИАЛИЗАНТИ?

Длъжности за специализанти са работни места, за които следва:

 • да се сключи трудов договор с базата
 • на пълно работно време
 • със срок до датата на придобиване на права на специалист, но не по-късно от една година от допускането на специализанта до държавен изпит
 • с трудово възнаграждение не по-малко от минималния месечен размер на осигурителния доход за съответната икономическа дейност и квалификационна група професии, определен със Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за съответната календарна година

 

КЪДЕ И КОГА МОГА ДА КАНДИДАТСТВАМ ЗА ОБЯВЕНИТЕ МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ?

Кандидатства се в базите, целогодишно, при наличие на свободни длъжности за специализанти.

 

КАК СЕ КАНДИДАТСТВА ЗА ОБЯВЕНИТЕ МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ?

Кандидатстването за обявените места за специализация е заемане на длъжност, което се извършва по Кодекса на труда. (не се кандидатства с изпит)

 

МОЖЕ ЛИ ДА СЕ ЗАПОЧНЕ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ БЕЗ ТРУДОВ ДОГОВОР С БАЗА ЗА ОБУЧЕНИЕ?

Може да се започне специализация без трудов договор с базата за обучение.

 • Кандидата трябва да е служител при работодател: Център за спешна медицинска помощ или друго лечебно заведение, което няма акредитация за обучение по съответна специалност
 • Служителят, сключва договор за повишаване на квалификацията с работодателя си по реда на чл. 234 от Кодекса на труда
 • Договорът за повишаване на квалификацията съдържа специалността по която ще се специализира, началната дата на обучението, годините за специализация, ежедневната пълна продължителност, базата за обучение и други условия.
 • Работодателят сключва договор с база за обучение по клинична специалност за своя служител. Договорът съдържа името на специализанта, специалността по която ще се специализира, началната дата на обучението, годините за специализация, ежедневната пълна продължителност и при желание други условия.

 

КОГА ЗАПОЧВА ОБУЧЕНИЕТО?

Обучението започва от датата посочена в:

 • трудовия договор за постъпване на работа на длъжността за специализант или
 • договор за повишаване на квалификацията по реда на чл. 234 от Кодекса на труда

КАК СЕ РЕГИСТРИРА ЛИЦЕТО КАТО СПЕЦИАЛИЗАНТ?

След сключването на трудовия договор (или сключването на договора за повишаване на квалификацията и договора  между работодателя и базата), базата за обучение изпраща в Медицински университет-Варна, заверени документи на лицето.

В случай, че са спазени изискванията на наредбата, МУ-Варна регистрира специализанта.

МУ-Варна изпраща в Министерството на здравеопазването данните за регистрираните от тях специализанти ежемесечно.

Министерството на здравеопазването изпраща на МУ-Варна номерата от регистъра на специализантите.

Номерът на специализанта от регистъра на специализантите се вписва в книжката за специализация.

МУ-Варна изпраща книжката за специализация на базата за обучение.

 

КОЙ ИЗПРАЩА ДОКУМЕНТИТЕ НА СПЕЦИАЛИЗАНТА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ?

Базата за обучение изпраща документите на специализанта в МУ-Варна.

 

КАКВИ ДОКУМЕНТИ СЕ ИЗПРАЩАТ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА СПЕЦИАЛИЗАНТА?

Базата за обучение подготвя придружително писмо и следните заверени документи на специализанта:

 • лична карта
 • диплома за висше образование. В случаите, когато е придобито в друга държава и удостоверение за признаване на професионалната квалификация / висшето образование
 • трудов договор с базата за обучение (или сключеният договор за повишаване на квалификацията и договора  между работодателя и базата)
 • удостоверение за членство в съответната съсловна организация
 • снимка паспортен формат (без заверка)
 • информация за определения ръководител на специализанта
 • заповедта за акредитация на базата за обучение на специализанти по съответната специалност

 

 

ЗАПЛАЩА ЛИ СПЕЦИАЛИЗАНТА ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ?

Специализант по клинична специалност заплаща само такса за теоретичното обучение, предвидено в учебната програма по специалността.

 

КАКЪВ Е РАЗМЕРЪТ НА ТАКСАТА ЗА ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ?

Таксата за български граждани, гражданин на държави – членки на Европейския съюз, на другите държави от Европейското икономическо пространство и на Швейцария е  50% от месечната минимална работна заплата за страната за един месец. (пример: МРЗ 360 лв. – таксата е 180 лв.)

 

Таксата за чужденци е 420 евро за един месец.

 

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕ СПЕЦИАЛИЗАНТА ПРИ ЗАПОЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО?

 • Ръководителят на специализацията се определя от изпълнителния директор /управител на базата за обучение.
 • Ръководителят на специализацията съставя индивидуален план за обучение въз основа на утвърдена от министъра на здравеопазването  учебна програма за специализация.
НЕКЛИНИЧНА СПЕЦИАЛНОСТ

Обучение за придобиване на специалност, при която не се извършва лечебно-диагностична дейност или здравни грижи

 

КОЙ ОПРЕДЕЛЯ МЕСТАТА ЗА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ?

Ректорът на МУ-Варна определя местата за специализанти по неклинични специалности, предложени от ръководителите на катедрите.

 

КАК СЕ ПРИЕМАТ СПЕЦИАЛИЗАНТИ НА ОПРЕДЕЛЕНИТЕ МЕСТАТА?

Приемът на специализанти за местата за специализация се извършва чрез конкурс по документи.  

 

КОГА И КЪДЕ СЕ ОБЯВЯВА КОНКУРСА ЗА МЕСТАТА ЗА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ?

През месец януари, май и септември се обявява на интернет страницата на МУ-Варна конкурса за местата за специализация по заповедта на ректора.  

 

КЪДЕ МОГА ДА КАНДИДАТСТВАМ ЗА ОБЯВЕНИТЕ МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ?

Кандидатства се в МУ-Варна, отдел „СДО", при наличие на обявено място за специализация.

 

КАКВИ ДОКУМЕНТИ СА НЕОБХОДИМИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ?

При обявяване на конкурса в интернет сайта на МУ-Варна се посочват необходимите документи за всеки конкурс.

 

КОГА ЗАПОЧВА ОБУЧЕНИЕТО?

Въз основа на класиране, ректорът издава заповед за започване на обучението, като посочва начална дата.

 

КАК СЕ РЕГИСТРИРА ЛИЦЕТО КАТО СПЕЦИАЛИЗАНТ?

Въз основа на заповедта на ректора, лицето се регистрира като специализант.

МУ-Варна изпраща в Министерството на здравеопазването данните за регистрираните от тях специализанти ежемесечно.

Министерството на здравеопазването изпраща на МУ-Варна номерата от регистъра на специализантите.

Номерът на специализанта от регистъра на специализантите се вписва в книжката за специализация.

Книжката за специализация се получава лично от отдел „СДО".

 

ЗАПЛАЩА ЛИ СПЕЦИАЛИЗАНТА ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ?

Специализант по неклинична специалност заплаща такси за теоретичното и практическото обучение, предвидено в учебната програма по специалността.

 

 

КАКЪВ Е РАЗМЕРЪТ НА ТАКСАТА ЗА ТЕОРЕТИЧНО/ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ?

Размерът на таксата за теоретично обучение е еднакъв с размера на таксата за практическо обучение. Те се дължат поотделно.

 

Таксата за български граждани, гражданин на държави – членки на Европейския съюз, на другите държави от Европейското икономическо пространство и на Швейцария е 50% от месечната минимална работна заплата за страната за един месец. (пример: МРЗ 360 лв. – таксата е 180 лв.)

 

Таксата за чужденци е 420 евро за един месец.

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕ СПЕЦИАЛИЗАНТА ПРИ ЗАПОЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО?

 • Ръководителят на специализацията се определя от ректора.
 • Ръководителят на специализацията съставя индивидуален план за обучение въз основа на утвърдена от министъра на здравеопазването  учебна програма за специализация.
 • Таксата за практическото обучение се заплаща в срок до 31 януари следващ календарната година в която е регистриран специализанта.
 • Таксата за теоретичното обучение се заплаща при подаване на заявка за участие в съответното обучение.

​