Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Следдипломно обучение

​Документи за специализанти, зачислени по Наредба 1/2015г.


1. Заявление до Ректора на Медицински университет-Варна

2. Книжка за специализация.

3. Документ удостоверяващ заемането на длъжност по трудов договор (примерен образец може да изтеглите тук).

4. Атестат от ръководителя на специализанта за практическата дейност, реализирана по време на обучението и изпълнението на индивидуалния учебен план, и списък с придобитите от специализанта компетентности и умения.

5. Удостоверение, издадено от базата за обучение, удостоверяващо изпълнението на учебната програма, включително извършените операции, манипулации и други, когато съгласно учебната програма се изисква изпълнението на определен брой медицински дейности.

6. Удостоверения за преминатите модули или раздели от учебната програма, които са проведени извън базата за обучение.

7. Удостоверения за проведеното теоретично обучение.

8. Декларация от базата.

9. Актуална снимка (размер 3,5/4,5) – 2 бр.


1.Заявление до Ректора

Заявлението до Ректора на Медицински университет-Варна е по образец и може да бъде изтеглено от тук, или да се получи от Отдел СДО при подаване на документите през февруари или през септември.


2. Книжка за специализация.

В книжката за специализация трябва да са отразени положените колоквиуми, по теми, съобразно утвърдената програма за специализация от Министъра на здравеопазването. За всеки колоквиум трябва да е вписана:

Дата на полагане;

Темата на колоквиума, съгласно програмата. По желание към темата на колоквиума може да се впишат и въпросите;

Оценка;

Изпитна комисия – имена и подписи;

Печат на структурата или институцията, където е положен колоквиума.
Колоквиумите се полагат през определен интервал, съгласно програмата за специализация, или минимум през 3 месеца. Броят на колоквиумите по утвърдената програма от МЗ трябва да отговаря на броя на положените колоквиуми в книжката. Не се допуска обединяване на колоквиуми! Книжката се предоставя в оригинал.

3. Справка, удостоверяваща заемането на длъжност по трудов договор.

Справката, удостоверяваща заемането на длъжност по трудов договор, се издава от институцията, в която работи специализанта по трудов договор. Документът обхваща само периода от началото на специализацията към месеца на подаване на документите за държавен изпит и следва да отразява длъжностите, които последователно са заемани (пример: „лекар специализант по урология"), дата на назначаване и дата на прекратяване/"продължава да работи". Документът следва да има изх.№, дата на издаване (в месеца на подаване на документите февруари или септември), да е подписан от завеждащ Човешки ресурси (или аналогичен сектор) и/или от ръководителя на институцията (директор, управител), и да е подпечатан. Документът се предоставя в оригинал.

Примерен образец може да изтеглите е тук

4. Атестат от ръководителя на специализанта за практическата дейност, реализирана по време на обучението и изпълнението на индивидуалния учебен план, и списък с придобитите компетентности и умения. 
Атестатът се подписва от ръководителя на специализанта и се поставя дата на изготвяне. Атестатът задължително съдържа данни за специализанта: име, специалност, база за практическо обучение, дата на започване, срок на обучение, периоди на прекъсване и на проведено обучение, крайна дата на обучение; информация относно изпълнението на програмата за обучение, списък с придобитите компетентности и умения и завършва с мнението на ръководителя, относно готовността на специализанта за явяване на държавен изпит. Ръководителят на специализанта може да включи и допълнителна информация. Атестатът се предоставя в оригинал.
5. Удостоверение, издадено от базата за обучение, удостоверяващо изпълнението на учебната програма, включително извършените дейности (операции, манипулации и други), когато съгласно учебната програма се изисква изпълнението на определен брой медицински дейности
Удостоверението трябва да бъде подписано от ръководителя на базата /директор, управител/, да има изх.№ и да е подпечатано с печата на базата. В документа трябва да бъдат отразени преминатите модули със съответните начални и крайни дати; всички видове дейности, които са описани в програмата и съответния брой на извършените дейности. Удостоверението се предоставя в оригинал. Примерен образец може да изтеглите от тук.

6. Удостоверения за преминатите модули или раздели от учебната програма, които са проведени извън базата за обучение. 
Удостоверенията следва да имат изх.№, да са подписани от ръководителя на базата (директор, управител) и да са подпечатани с печата на институцията, където е проведено обучението и издадено удостоверението. В документа трябва да е отразен преминатия модул със съответната начална и крайна дата. Удостоверенията се предоставят в оригинал. Примерен образец може да изтеглите от тук.
 
7. Удостоверения за проведеното теоретично обучение. 
Удостоверенията следва да имат № и дата на издаване, да са подписани от ръководителя на катедрата/УС и да са подпечатани с печата на катедрата/УС или структурата/факултетът, където е проведено обучението и издадено удостоверението. Удостоверенията на МУ-Варна са по образец. Удостоверенията се предоставят в оригинал.

8. Декларация от базата (по образец).
Декларацията може да не се попълва в случай, че са използвани примерните образци на удостоверения по т.5 и т.6.   Изтеглете от тук.

9. Актуална снимка (размер 3,5/4,5) – 2 бр.
Актуални снимки – 2 броя, цветни, във формат за лична карта (размер 3,5/4,5). На гърба на снимките се изписва име, специалност и сесия.
Примерен образец може да видите тук*Данни за издаване на свидетелство (по образец) за завършилите чуждестранни висши училища. Изтеглете от тук.

Важно:

  • Не се зачита период на обучение, преминато в лечебно заведение, което не е база /не е акредитирано за обучение на специализанти/ 
  • не се зачита за обучение период, в който специализанта работи по трудов договор с база на различна длъжност от тази, с която е регистриран.