Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Следдипломно обучение

 КЛАСИРАНЕ


 „Класираните кандидати е необходимо да изпратят в отдел СДО на МУ-Варна в срок до 01.03.2021г.:

 • актуална снимка – 1бр., цветна, във формат за лична карта (размер 3,5/4,5 см.), като на гърба на снимката се изписват име и специалност;
 • попълнено „Известие за защита на личните данни на специализантите" изтеглено от тук https://www.mu-varna.bg/BG/sdo/Documents/2018/известие+СДО.pdf

  Заповедите за регистриране на специализантите ще бъдат изпратени по електронна поща.

  Начална дата на обучение 15.03.2021г.

 


МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА

„Проф. д-р Параскев Стоянов"

 

на основание Заповед № Р-106-372/22.12.2020г. на Ректора на Медицински университет - Варна и чл.18, ал.1 и ал.2 и чл.22б, ал.1 от Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването

О Б Я В Я В А

 1. Конкурс за местата за специализанти по специалности за лица с професионална квалификация „лекар по дентална медицина", съгласно приложение 1 към чл.1, ал.2 от Наредба № 1/2015г., по бази за обучение, както следва:
специалности бази места
1 Дентална имплантологияМедицински университет – Варна, МДЦ1
2 Детска дентална медицинаМедицински университет – Варна, МДЦ

"Дентален център ЕО-ДЕНТ" ООД - Перник
1

4

3

Оперативно зъболечение и ендодонтияМедицински университет – Варна, МДЦ1

4

Орална хирургияМедицински университет – Варна, МДЦ

УМБАЛ "Св. Марина" - Варна

МБАЛ "Св. Анна"-София

"Дентален център ЕО-ДЕНТ" ООД - Перник

МБАЛ - София към ВМА
3

2

1

4

1
5 Ортодонтия"Дентален център ЕО-ДЕНТ" ООД - Перник2
6 Протетична дентална медицина"Дентален център ЕО-ДЕНТ" ООД - Перник1
общо ​ ​ 21

 

Кандидатите подават следните документи:

1.   Заявление по образец;

2.   Копие на диплома за висше образование;

3.   Копие на документ за самоличност;

4. Копие на удостоверение за преминат курс „Въведение във високоспециализираната дентална медицина" (при наличие);

  5.  Препис-извлечение от трудовата книжка или служебна бележка за работа по граждански договор или по втори трудов договор, издадени от базата за обучение (само когато лицето работи в базата за обучение за която кандидатства);

6.   Съответни документи по чл.19 от Наредба № 1/22.01.2015г. (когато дипломата е издадена от друга държава или лицето не е български гражданин);

7.   Документ за платена такса за участие в конкурса;

8.   Пощенски плик (без пощенски марки, с попълнен адрес за кореспонденция).

 

II) Конкурс за местата за специализанти по неклинични специалности, съгласно приложение 1 към чл.1, ал.2 от Наредба № 1/2015г., с база за обучение Медицински университет-Варна, както следва:

 

специалности за лица с професионална квалификация места
1 Биохимиялекар1
2 Епидемиология на инфекциозните болестилекар2
3 Икономика на здравеопазванетолекар1
4 Комунална хигиеналекар2
5 Медицина на бедствените ситуации(на катастрофите)лекар1
6 Обща хигиеналекар2
7 Патофизиологиялекар1
8 Социална медицина и здравен мениджмънт лекар2
9 Трудова медициналекар2
10 Болнична фармациямагистър-фармацевт5
11 Организация и икономика на дистрибуторската и аптечната практика магистър-фармацевт6
12 Организация и икономика на фармацевтичното производство магистър-фармацевт5
13 Технология на лекарствата с биофармация магистър-фармацевт5
14 Токсикология и токсикологичен анализмагистър-фармацевт1
15 Болнична хигиена (превенция и контрол на инфекциите)от професионално направление Здравни грижи2
16 Гериатрични здравни грижи
(за медицински сестри и фелдшери)
от професионално направление Здравни грижи2
17 Клинична социална работа (за медицински сестри, акушерки, фелдшери и рехабилитатори)от професионално направление Здравни грижи4
18 Обществено здравеопазванеот професионално направление Здравни грижи14
19 Първични здравни грижи
(за медицински сестри, фелдшери и акушерки)
от професионално направление Здравни грижи1
20 Биохимия (за биохимици, биолози, молекулярни биолози, химици, генетици и биотехнолози)с висше немедицинско образование1
21 Икономика на здравеопазването с висше немедицинско образование1
22 Медицинска информатика и здравен мениджмънт с висше немедицинско образование4
23 Организация и икономика на фармацевтичното производство
(за биолози, икономисти, химици и инженер-химици)
с висше немедицинско образование3
24 Медицинска педагогика (за лекари, лекари по дентална медицина, фармацевти, лица с професионална квалификация по медицинска професия от професионално направление „Здравни грижи", педагози, психолози)с висше медицинско и немедицинско образование

3

 

общо ​ ​ 71


Кандидатите подават следните документи:

 1. Заявление по образец;
 2. Копие на диплома за висше образование;
 3. Копие на документ за самоличност;
 4. Препис-извлечение от трудовата книжка или служебна бележка за работа по граждански договор или по втори трудов договор, издадени от базата за обучение (само когато лицето работи в базата за обучение за която кандидатства);
 5. Съответни документи по чл.19 от Наредба № 1/22.01.2015г. (когато дипломата е издадена от друга държава или лицето не е български гражданин);
 6. Документ за платена такса за участие в конкурса;
 7. Пощенски плик (без пощенски марки, с попълнен адрес за кореспонденция).

Таксата за участие в конкурсите за специализация е в размер на 55 лв. Документите се подават всеки работен ден в срок от 06.01.2021г. до 20.01.2021г. в отдел СДО на МУ-Варна, гр. Варна, ул."Марин Дринов" 55, ет.1, ст.106. Документите могат да бъдат получени по пощата в срока за прием, като предварително (в срока за прием) бъдат изпратени по електронна поща: Stanislava.Radeva@mu-varna.bg за преглеждане и потвърждение от служител на отдел СДО на МУ-Варна.

Таксата се внася по банков път, по сметка на МУ-Варна, след преглеждане на необходимите документите в отдел СДО.

Фактури за внесени такси се издават при изрично поискване от страна на вносителя на таксата в петдневен срок от извършване на плащането.

При отказ от участие в конкурса, внесената такса не се възстановява.


СРОКОВЕ И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАНДИДАТСТВАНЕТО и КЛАСИРАНЕТО


Кандидатстване: от 06.01.2021г. до 20.01.2021г. вкл.

Класиране:            до 19.02.2021г.


Конкурс за местата за специализанти по специалности за лица с професионална квалификация

лекар по дентална медицина"

КАНДИДАТСТВАНЕ:         

 • Допускат се само лица с диплома за завършено висше образование с професионална квалификация „лекар по дентална медицина" за денталните специалности. В копието на дипломата всички реквизити трябва да са четими, включително и уникалния №. Копието на дипломата се заверява лично с текста: „Вярно с оригинала" и се вписва име, фамилия, дата и подпис.
 • Документът за самоличност (лична карта или друг съответен документ за гражданите на трети държави) следва да е с валиден срок. Копието се прави на място. В случай на изпратени документи по пощата, копието се прави от лицето върху бланка изпратена от служител на отдел СДО на МУ-Варна.
 • В случай, че лицето не е български гражданин е необходимо да представи документ за владеене на български език и професионалната терминология на български език (издава се от МОН).
 • Удостоверението за преминат курс „Въведение във високоспециализираната дентална медицина" следва да е издадено за проведено обучение по програма утвърдена от Медицински университет-Варна.
 • В случай, че дипломата за завършено висше образование е издадена от чужбина, следва да се представят дипломата и приложението с оценките, придружено от информация за минималната и максималната положителна оценка, заверени и легализирани по съответния ред, придружени от превод на български език. За придобита професионална квалификация по медицинска професия в чужбина, се представя удостоверение от МЗ за признаване на професионалната квалификация „лекар по дентална медицина".
 • В случай, че лицето работи в базата за която кандидатства, се представя:

- Препис-извлечение от трудовата книжка (когато работи по трудов договор) или служебна бележка (когато работи по втори трудов договор), със следните реквизити: име на лечебното заведение от което се издава документа; име на служителя по трудов договор, който е кандидат в конкурса; № на трудовата книжка, от която се прави извлечението; длъжността която заема; начална дата на постъпване; текст „продължава да работи"; имена и подпис на представляващия лечебното заведение; печат на лечебното заведение и изходящ номер с дата на издаване в периода на кандидатстването;

- Служебна бележка (когато работи по граждански договор) със следните реквизити: име на лечебното заведение от което се издава документа; име на лицето работещо по граждански договор, който е кандидат в конкурса; текст „Настоящото се издава в уверение на това, че с лицето ……. е сключен граждански договор, действащ към настоящия момент."; имена и подпис на представляващия лечебното заведение; печат на лечебното заведение и изходящ номер с дата на издаване в периода на кандидатстването;

 

КЛАСИРАНЕ:                      

 • Първи етап: Класират се завършилите курсВъведение във високоспециализираната дентална медицина" иработещи в базите за обучение, които кандидатстват за базата в която работят. Кандидатите в съответната специалност се класират в низходящ ред, по бал, образуван като сбор от:

а) средния успех от курса на обучение за придобиване на висше образование (семестриални изпити) и

б) средния успех от държавните изпити от дипломата за висше образование.

 • Втори етап: Класират се завършилите курсВъведение във високоспециализираната дентална медицина". Към тези кандидати се прибавят и кандидатите, които не са се класирали на първия етап. Кандидатите в съответната специалност се класират в низходящ ред, по бал, образуван съгласно описанието в първия етап.
 • Трети етап: На незаетите места след класирането на първи и втори етап, се класират останалите кандидати. Кандидатите в съответната специалност се класират в низходящ ред, по бал и съобразно посочените желания за база за обучение. Балът се образува съгласно описанието в първия етап.

 
Конкурс за местата за специализанти по неклинични специалности
 
КАНДИДАТСТВАНЕ:         

 • Допускат се само лица с диплома за завършено висше образование със съответна професионална квалификация.  В копието на дипломата всички реквизити трябва да са четими, включително и уникалния №. Копието на дипломата се заверява лично с текста: „Вярно с оригинала" и се вписва име, фамилия, дата и подпис.
 • Документът за самоличност (лична карта или друг съответен документ за гражданите на трети държави) следва да е с валиден срок. Копието се прави на място. В случай на изпратени документи по пощата, копието се прави от лицето върху бланка изпратена от служител на отдел СДО на МУ-Варна.
 • В случай, че лицето не е български гражданин е необходимо да представи документ за владеене на български език и професионалната терминология на български език (издава се от МОН).
 • В случай, че дипломата за завършено висше образование е издадена от чужбина, следва да се представят дипломата и приложението с оценките, придружено от информация за минималната и максималната положителна оценка, заверени и легализирани по съответния ред, придружени от превод на български език. За придобита професионална квалификация по медицинска професия в чужбина, се представя удостоверение от МЗ за признаване на професионалната квалификация. За придобита професионална квалификация по немедицинска професия в чужбина, се представя удостоверение от МОН за признаване на висшето образование по реда на Закона за висшето образование.
 • В случай, че лицето работи в базата за която кандидатства, се представя:

- Препис-извлечение от трудовата книжка (когато работи по трудов договор) или служебна бележка (когато работи по втори трудов договор), със следните реквизити: име на организацията от която се издава документа; име на служителя по трудов договор, който е кандидат в конкурса; № на трудовата книжка, от която се прави извлечението; длъжността която заема; начална дата на постъпване; текст „продължава да работи"; имена и подпис на представляващия организацията; печат на организацията и изходящ номер с дата на издаване в периода на кандидатстването;

- Служебна бележка (когато работи по граждански договор) със следните реквизити: име на организацията от която се издава документа; име на лицето работещо по граждански договор, който е кандидат в конкурса; текст „Настоящото се издава в уверение на това, че с лицето ……. е сключен граждански договор, действащ към настоящия момент."; имена и подпис на представляващия организацията; печат на организацията и изходящ номер с дата на издаване в периода на кандидатстването;


КЛАСИРАНЕ:                      

 • Първо се класират работещите в Медицински университет-Варна. Кандидатите в съответната специалност се класират в низходящ ред, по бал, образуван като сбор от:

а) средния успех от курса на обучение за придобиване на висше образование (семестриални изпити) и

б) средния успех от държавните изпити от дипломата за висше образование или оценката от защитата на дипломната работа от дипломата за висше образование (където е приложимо).

 • На незаетите места след класирането на работещите, се класират останалите кандидати. Кандидатите в съответната специалност се класират в низходящ ред, по бал, образуван като сбор от:
 • средния успех от курса на обучение за придобиване на висше образование (семестриални изпити) и
 •  средния успех от държавните изпити от дипломата за висше образование или оценката от защитата на дипломната работа от дипломата за висше образование (където е приложимо).

 
За специализанти по неклинични специалности и за специализанти лекари по дентална медицина
 
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

 • Обявяване на класиране:        

Класирането се обявява в интернет страницата на Медицински университет-Варна (в тази секция: СДО »Конкурси) и на информационните табла в отдел СДО. При обявяване на класирането ще бъде публикувана и следната информация: „Класираните кандидати е необходимо да представят в отдел СДО на МУ-Варна в срок до …………….г. актуална снимка – 1бр., цветна, във формат за лична карта (размер 3,5/4,5 см.), като на гърба на снимката се изписват име и специалност.

Заповедите за регистриране на специализантите ще бъдат изпратени по ………………….. .

Начална дата на обучение …………………….г."

 • Започване на обучение:

           Обучението започва от датата вписана в заповедта за провеждане на обучението.

 • Ръководител на специализанта:

За неклинични и за дентални специалности - ръководителя се определя със заповед на ректора, по предложение от декана или от директора/управителя на базата за обучение. Заповедта се изпраща в базата за обучение.

 • Индивидуален план:

Изготвя се от ръководителя на специализанта, утвърждава се от директора на базата (декана на факултета за неклиничните специалности), връчва се на специализанта и копие се изпраща в отдел СДО при МУ-Варна. Макет на индивидуален план виж тук.

 • Учебна програма:

До утвърждаването на нови учебни програми по Наредба № 1/2015г., обучението се извършва по утвърдените програми по Наредба № 34/2008г. Специализант зачислен по Наредба № 1 се обучава по утвърдената програма валидна при зачисляването му.

пример: програмата по  Епидемиология на инфекциозните болести

по Нар.34 е утвърдена през 2008г., а по Нар.1 е утвърдена на 31.05.2018г.

Специализантите по Нар.1 зачислени до 31.05.2018г. продължават да се обучават по утвърдената програма по Нар.34.

Специализантите по Нар.1 зачислени след 31.05.2018г. започват да се обучават по утвърдената програма по Нар.1.

 • Книжки за специализация:

Книжките за специализация се изготвят и получават след като в отдел „СДО" се получат от Министерство на здравеопазването номерата, под които са записани специализантите в регистъра на МЗ.

 • Такси:

За теоретичното и практическото обучение специализантът заплаща такса.

Такса за 1 месец определена от

Вид обучение За специалности За българи За чужденци
МУ-Варна

теоретично

 

всички

(неклинични; дентални; обща медицина; клинични)

230 лв.420 евро
МУ-Варна практическо

Неклинични

 

230 лв.420 евро
МУ-Варна практическоДентални (с база МДЦ при МУ-Варна)460 лв.420 евро
Лечебни заведенияпрактическоДентални**

* информация от конкретната акредитирана база – лечебно заведение

 

Таксата за теоретично и практическо обучение се дължи само за обучението предвидено в учебната програма за специализация.

Таксата за теоретичното обучение се заплаща при подаване на заявка за участие в съответното обучение. Таксата се заплаща по банковата сметка на МУ-Варна.

 За неклиничните специалности таксата за практическо обучение се заплаща след 31 декември на годината на регистрирането. Таксата се заплаща по банковата сметка на МУ-Варна.

За денталните специалности провеждащи се в база МДЦ към МУ-Варна, таксата за теоретично и практическо обучение за целия период, се разделя на три равни части, като първата част се заплаща към началната дата на обучението посочена в заповедта. Таксата се заплаща по банковата сметка на МУ-Варна.

Обща продължителност на практическо обучение (по някои специалности) виж тук.

 

За повече информация относно учебните програми посетете следния линк ТУК