Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Следдипломно обучение

Официални съобщения до базите

ДО ИЗП.ДИРЕКТОР/УПРАВИТЕЛ

на бази за обучение

към Медицински университет-Варна

 

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че считано от 20.06.2020г. Наредба № 1/2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването е изменена (ДВ бр.54/16.06.2020г.). Може да се запознаете с въведените новости тук.

Обръщаме Ви специално внимание на следните нови дейности:

  1. Съгласно чл.14, ал.1, т.7 при сключване на трудов договор на длъжност лекар-специализант, базата за обучение има задължението с комплекта документи за регистриране на специализант, да изпрати във висшето училище и заверено копие от протокола за проведен конкурс;
  2. Лечебните заведения, включени в заповедта на министъра за места, финансирани от държавата, уведомяват писмено Министерство на здравеопазването за всеки специализант, заел такова място. В тези случаи, при регистриране на нов специализант, базата за обучение изпраща във висшето училище копие от писмото до МЗ за заемане на място, финансирано от държавата (както в случаите по трудов договор, така и в случаите по чл.13);
  3. Съгласно чл.11, ал.3 „В договора и заповедта по ал. 1 се посочва задължението на ръководителя на базата за обучение да осигури присъствието на специализанта в друго лечебно заведение или в национален център по проблемите на общественото здраве при спазване на изискванията на чл. 15, ал. 2 за частите от учебната програма, които базата за обучение не може да проведе, и за предвиденото в учебната програма теоретично обучение. В тези случаи специализантите по чл. 11, ал. 1, т. 1 ползват платен служебен отпуск по чл. 161, ал. 1 от Кодекса на труда";

В чл.13, ал.6 е описано: „За времето на обучението си за придобиване на специалност специализантите, обучаващи се на места, финансирани от държавата по чл. 45, ал. 2, т. 1, буква "б", ползват платен служебен отпуск по чл. 161, ал. 1 от Кодекса на труда".

Изпратени имейли на 08.07.2020г.

****

 

ДО ИЗП.ДИРЕКТОР/УПРАВИТЕЛ

НА БАЗИ ЗА ОБУЧЕНИЕ АКРЕДИТИРАНИ ПО

„ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ"

 

Относно: Задължителните основни курсове по Ортопедия и травматология.

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ДИРЕКТОР/УПРАВИТЕЛ,

Във връзка с коректното изпълнение на учебната програма по Ортопедия и травматология, утвърдена от министъра на здравеопазването, Ви обръщаме  внимание, че продължителността на основния курс по Ортопедия е 30 работни дни или 1,5 месеца ( 120 ч. лекции и 120 ч. упражнения) и продължителността на основния курс по Травматология е 30 работни дни или 1,5 месеца (120 ч. лекции и 120 ч. упражнения). Общата изискуема продължителност на основните курсове е 3 месеца.

Уведомяваме Ви, че Медицински университет – Варна ще допуска до явяване на държавен изпит за специалност само специализанти, които са преминали задължителните основни курсове с продължителност от по един месец и половина.

За тези специализанти, които са преминали двата основни курса с продължителност по 30 дни (1 месец) , Медицински университет – Варна предлага: допълнителен курс по Ортопедия  - 0,5 месеца и допълнителен курс по Травматология - 0,5 месеца.

Допълнителните курсове ще бъдат обявени в годишния План – график на теоретичното обучение за специализанти по Ортопедия и травматология в сайта на МУ-Варна: www.mu-varna.bg→СДО→Теоретично обучение  и ще са задължителни само за тези специализанти, които са преминали до момента основен курс с едномесечна продължителност .

За всички останали специализанти се предлагат основни курсове от по 1,5 месеца, което покрива задължителния минимум.

Моля да уведомите специализантите и ръководителите на специализантите по Ортопедия и травматология във Вашата база за настоящото писмо.

Изпратени писма с изх.№ 106-1231/15.05.2020г.

 

****

ДО ИЗП.ДИРЕКТОР/УПРАВИТЕЛ

на бази за обучение

към Медицински университет-Варна

 

Относно: Изменение и допълнение на Наредба № 1/2015г.

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ДИРЕКТОР/УПРАВИТЕЛ,

Във връзка с влязлата на 27.07.2019г. в сила Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1/2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, Ви уведомяваме за настъпили промени, касаещи срока на специализация:

  • Специализанти, регистрирани по реда на Наредба № 1/2015г.

Обучението приключва с успешно полагане на държавен изпит в срок до 5 години след изтичане на срока на обучение по специалността.

  • Специализанти, зачислени по реда на Наредба № 34/2006г.

Обучението, което не е приключило с успешно полагане на държавен изпит за специалност в срока по чл.12, ал.8 от Наредба № 34 (два пъти срока на обучение по специалността) се прекратява със заповед на ректора.

  • Специализанти по отменените Наредба № 47/1995г. и Наредба № 31/2001г.

Обучението, което не е приключило с успешно полагане на държавен изпит за специалност в срок до 01.06.2020г., се прекратява със заповед на ректора.

В сайта на Медицински университет-Варна, в частта „СДО", раздел „Важни съобщения" своевременно публикуваме актуална информация, касаеща специализациите. Необходимо е съобщенията да се преглеждат регулярно от представител на лечебното заведение и да се свеждат до знанието на специализантите и други заинтересовани лица.

Съгласно чл.15, ал.6 на Наредба № 1/2015г. Колоквиумите, предвидени в учебната програма, се провеждат пред комисия, определена със заповед на ректора на висшето училище, регистрирало специализанта, или на определено от него длъжностно лице, която се състои от най-малко двама членове." Във връзка с това е необходимо в срок до 20.12.2019г. да изпратите в отдел СДО на Медицински университет-Варна на хартиен носител и на e-mail: sdo@mu-varna.bg Вашето предложение за комисии за колоквиуми по специалностите, за които базата е акредитирана. Бланка за предложението е изпратена на официалния e-mail на лечебното заведение. Обръщаме внимание да заложите резервни членове по всяка комисия за провеждане на колоквиуми. Настоящите заповеди с определени комисии за колоквиуми, издадени от ръководителя на базата за практическо обучение, следва да бъдат отменени след получаване на заповед на ректора на МУ-Варна.

Съгласно чл.25, ал.6 на Наредба № 1/2015г. „Когато специализант прекрати обучението си за придобиване на специалност в една база, но в срок до един месец го продължи в друга база, която има договор с висшето училище, в което е регистриран, ректорът на висшето училище не издава заповед за прекратяване на обучението по ал. 4, а уведомява Министерството на здравеопазването за промяната по реда на чл. 8, ал. 4." Във връзка с гореописаното, в сайта на Медицински университет-Варна, в частта на „СДО", раздел „Нормативни документи и формуляри", секция „Формуляри", е качено „Заявление за прекратяване по Наредба № 1", което задължително следва да придружава уведомителното писмо до Медицински университет-Варна в случаите на прекратяване на специализация.

Изпратени писма с изх.№ 010-736/26.11.2019г.