Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Международна дейност

Наименование на проекта/ Номер на договор: BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики – Фаза 1"

Целта на проект „Студентски практики – фаза 1" е да се повиши качеството на висшето образование и да се изгради добра връзка между бизнеса и висшите училища, която да улесни реализацията на студентите на пазара на труда.

Чрез практическото обучение в реална работна среда студентите имат възможност да надградят теоретичните си знания, да придобият изцяло нови умения и компетентности, да бъдат оценени и да се научат да постигат видим и ясен резултат от своята дейност. Практическото обучение на студентите е с продължителност 240 часа, а след приключването му получават сертификат и стипендия в размер на 480 лева. Освен това, работодателските организации имат възможност да оценят потенциала им и да подберат своите бъдещи кадри или да улеснят по-нататъшната им професионална реализация като им дадат препоръки.

Бенефициент по проект „Студентски практики - фаза 1"  е Министерството на образованието и науката, изпълняван по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" с подкрепата на Европейските структурни и инвестиционни фондове в партньорство с 48 висши учебни заведения от страната. Фаза 1 на проекта стартира през месец септември 2016 и е с продължителност до септември 2018 година.

До края на фазата 1849 студенти от Медицински университет – Варна имат възможност да се включат в проекта и да проведат своята практика.