Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Международна дейност

Наименование на проекта/ Номер на договор: Проект BG05M2OP001-2.003-0001 „Студентски стипендии – фаза 1“

Проект BG05M2OP001-2.003-0001 „Студентски стипендии – фаза 1" е финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Проектът се изпълнява в рамките на приоритетна ос „Образование и учене през целия живот" и е с обща продължителност 24 месеца (29.03.2016 – 29.03.2018 год.). В рамките на този период са обхванати четири учебни семестъра – летен семестър на 2015/2016, зимен и летен семестър на 2016/2017 и зимен на 2017/2018 учебна година.

Бенефициент по проекта е Министерството на образованието и науката, а партньори в изпълнението са всички 51 висши училища в Република България, създадени в съответствие със Закона за висшето образование.

Студентите от Медицински университет „Проф.д-р Параскев Стоянов", Медицински колеж и филиалите към МУ – Варна могат да кандидатстват за стипендии за специални постижения в областта на науката, педагогическите науки, иновациите и предприемачеството, изкуството, културата и спорта, наричани за краткост „стипендии за специални постижения".

„Стипендиите за специални постижения" могат да получат студентите, обучаващи се по специалности от всички професионални направления, които имат разработки или са участвали в дейности в областта на науката, педагогическите науки, иновациите и предприемачеството, изкуството, културата и спорта.

Право да кандидатстват за стипендии за специални постижения имат студентите в редовна форма на обучение (субсидирано или срещу заплащане), които са положили успешно всички изпити по учебен план до началото на семестъра, за който кандидатстват и средният им успех от предходния семестър е не по-нисък от добър 4.00.