Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Следдипломно обучение

Конкурси
ОБЯВЯВАНЕ НА КОНКУРСИТЕ ​ ​
за кой кога
(промяна в условията от март 2019г.)
къде

за неклинични специалности,

дентални специалности и

специалност Обща медицина
януари, юни

интернет страницата на МУ-Варна

(в тази секция)
за клинични специалностицелогодишно
(научи повече)​

интернет страниците на

акредитирани лечебни заведения

 

БАЗОВИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ​ ​
диплома документ за самоличност други документи
за завършено висше образование със съответна професионална квалификация

лична карта

с валиден срок

при обявяване на конкурса

(в тази секция)

от чужбина

(заверени и легализирани по съответния ред спревод на български език)

 • диплома и приложение с оценки
 • информация за минималната и максималната положителна оценка
 • удостоверение от МЗ за признаване на професионалната квалификация (за медицинска професия)
 •  удостоверение от МОН за признаване на висшето образование по реда на Закона за висшето образование (за немедицинска професия)


 


 

друг съответен документ за гражданите на трети държави

 

с валиден срок


 


 

при обявяване на конкурса

(в тази секция)

 

КЛАСИРАНЕ в съответната специалност ​ ​
за неклинични специалности

за специалност Обща медицина

(промяна в условията от октомври 2018г.)

за дентални специалности

(промяна в условията от октомври 2018г.)

 • На І етап се класират работещите в МУ-Варна
 • На І етап се класират работещите, когато кандидатстват за базата в която работят
 • На І етап се класират кандидатите преминали курс* „Въведение във високоспециализираната дентална медицина" И работещи в базата за която кандидатстват
 • на незаетите места от І етап се класират останалите кандидати
 • на незаетите места от І етап се класират останалите кандидати
 • На ІІ етап се класират кандидатите преминали курс* „Въведение във високоспециализираната дентална медицина", независимо от работното място
 
 • на незаетите места от І и ІІ етап се класират останалите кандидати

Метод на класиране за всеки етап:

в низходящ ред, по бал, образуван като сбор от дипломата за висше образование:

 • средния успех от курса на обучение за придобиване на висше образование (семестриални изпити)

  средния успех от държавните изпити от дипломата за висше образование или оценката от защитата на дипломната работа от дипломата за висше образование (където е приложимо).

* Курсът е приет от Академичния съвет на Медицински университет-Варна. Допълнителна информация може да видите тук под № 153!