Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Следдипломно обучение

Конкурси

​​

Конкурс за местата за специализация по дентални и неклинични специалности, качено на 29.12.2023г. ​


                                                                  ОБЯВЯВАНЕ НА КОНКУРСИТЕ  ​ ​
                          за кой
                     кога
    (условия от януари 2022г.)
къде

за неклинични специалности,

дентални специалности

         януари или февруари;

юни или юли

интернет страницата на МУ-            Варна

            (в тази секция)

                    за клинични специалности
              целогодишно
             (научи повече)

      интернет страниците на

акредитирани лечебни заведения

 

                                                                     БАЗОВИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ  ​ ​ ​
                         диплома документ за самоличност владеене на български език (БЕ) и професионална терминология на български език (ПТБЕ)* други документи

от Р.България

за завършено висше образование със съответна професионална квалификация и приложението към дипломата

лична карта

с валиден срок

за лица с медицинска професия

 

 1. удостоверение от МОН за владеене на БЕ и ПТБЕ за лица:
  • с гражданство от ЕС и диплома от държава различна от Р.България;
  • с гражданство извън ЕС.

    
 2. приложение към дипломата с общ хорариум по дисциплината БЕ не по-малко от 120 часа за лицата с гражданство от ЕС и диплома от Р.България.

при обявяване на конкурса

(в тази секция)

от чужбина

(заверени и легализирани по съответния ред с превод на български език)

 • диплома и приложение с оценки
 • информация за минималната и максималната положителна оценка
 • удостоверение от МЗ за признаване на професионалната квалификация (за медицинска професия)
 • удостоверение от МОН за признаване на висшето образование по реда на Закона за висшето образование (за немедицинска професия)


 


 

друг съответен документ за гражданите на трети държави

 

с валиден срок

за лица с немедицинска професия

1.     документ за ниво „В1" на владеене на БЕ, издаден от катедра „Славянски езици и комуникации" при МУ-Варна за лица с чуждо гражданство и с диплома от държава различна от Р.България.

 

2.     приложение към дипломата с общ хорариум по дисциплината БЕ не по-малко от 120 часа за лица с диплома от Р.България, но с обучение преминато на език различен от българския;

 

3.     декларация за владеене на БЕ за лица с българско гражданство и диплома от държава различна от Р.България.

 


 


 

при обявяване на конкурса

(в тази секция)

 * съгласно чл.19 от Наредба № 1/2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването

                                                           КЛАСИРАНЕ в съответната специалност  ​
за неклинични специалности за дентални специалности
 • На І етап се класират работещите в МУ-Варна
 • На І етап се класират кандидатите преминали курс* „Въведение във високоспециализираната дентална медицинаИ работещи в базата, за която кандидатстват
 • На незаетите места от І етап се класират останалите кандидати
 • На ІІ етап се класират кандидатите преминали курс* „Въведение във високоспециализираната дентална медицина", независимо от работното място
 
 • ІII етап: на незаетите места от І и ІІ етап се класират останалите кандидати

Метод на класиране за всеки етап:

в низходящ ред, по бал, образуван като сбор от дипломата за висше образование:

 • средния успех от курса на обучение за придобиване на висше образование (семестриални изпити)
 • средния успех от държавните изпити от дипломата за висше образование или оценката от защитата на дипломната работа от дипломата за висше образование (където е приложимо).

* Курсът е приет от Академичния съвет на Медицински университет-Варна. Допълнителна информация може да видите тук под № 152