Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

ACRO

Текущи проекти

Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2019:

„Биомаркери при неалкохолна мастна чернодробна болест"

Ръководител: Доц. д-р Ирина Иванова Иванова, дм

Вижте повече

Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2019:

„Експресия на тетраспанинови маркери при доброкачествена хиперплазия и карцином на простатната жлеза"

Ръководител: Доц. д-р Деян Анакиевски, дм

Вижте повече

Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2019:

„Изследване нива на експресия на имунохистохимични маркери за некроптоза при карцином на млечна жлеза"

Ръководител: Доц. д-р Николай Владимиров Цонев, дм

Вижте повече

Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2019:

„Сравнителен анализ на имунохистохимичната експресия на Cyclin D1, BCL2 и p53 в меланоцитни невуси и кожни меланоми, с цел изготвяне на диагностичен алгоритъм"

Ръководител: Д-р Ина Георгиева Кобакова, дм

Вижте повече

Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2019:

„Оценка на автоматизираната система HB&L Uroquattro за бърза диагностика на инфекциите на уринарния тракт"

Ръководител: Проф. д-р Теменуга Жекова Стоева, дм

Вижте повече

Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2019:

„Сърдечна увреда при млади пациенти с бета таласемия майор"

Ръководител: Проф. д-р Валерия Игнатова Калева, дм

Вижте повече

Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2019:

„Корелация между ултразвуковата диагностика и имунохистохимията при ранни и късни спонтанни аборти"

Ръководител: Проф. д-р Емил Георгиев Ковачев дмн

Вижте повече

Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2019:

„Нови молекулни биомаркери за оценка на костна болест при мултиплен миелом"

Ръководител: Проф. Бистра Цанева Галунска-Калчева, дф

Вижте повече

Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2019:

„Предиктивни и прогностични маркери при мултиформен глиобластом"

Ръководител: Ас. д-р Деян Людмилов Дженков, дм

Вижте повече

Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2019:

„Кардиотоксичност при традиционни и съвременни антинеопластични режими"

Ръководител: Доц. д-р Атанас Ангелов Атанасов, дм

Вижте повече

Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2019:

„Морфологичен анализ на инервацията при колоректален рак и нормална чревна стена"

Ръководител: Проф. д-р Никола Йорданов Колев, дмн

Вижте повече

Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2019:

„Продължително глюкозно мониториране при тип 2 захарен диабет – връзка с диабетна ретинопатия и диабетна нефропатия"

Ръководител: Доц. д-р Мила Богданова Бояджиева, дм

Вижте повече

Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2019:

„Методи за получаване на автоложни тромбоцитни концентрати и тяхното количествено и качествено охарактеризиране"

Ръководител: Проф. Добри Лазаров Иванов, дб

Вижте повече

Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2019:

„Динамика в серумни нива на мъжки полови стероиди при мъже след остър коронарен синдром"

Ръководител: Доц. д-р Атанас Ангелов Атанасов, дм

Вижте повече

Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2019:

„Създаване на банка за клинични фотографии за учебни и научни цели"

Ръководител: Проф. д-р Димитричка Дучева Близнакова, дм

Вижте повече

Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2019:

„Инвазивни бактериални инфекции при пациенти след автоложна и алогенна костно-мозъчна трансплантация: етиологичен спектър и резистентност към стратегически бета-лактамни и гликопептидни антибиотици"

Ръководител: Проф. д-р Теменуга Жекова Стоева, дм

Вижте повече

Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2019:

„Електронен регистър на инсулт, диабет и диабетна ретинопатия за изследване на епидемиологията на заболяванията и ефективността на мениджмънта им"

Ръководител: Доц. д-р инж. Кристина Станимирова Близнакова

Вижте повече

Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2019

„Ранното детско развитие – детерминанта на здравето и качеството на живот в съвременното общество"

Ръководител: Доц. д-р Десислава Иванова Ванкова, дм

Вижте повече

Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2019:

„Костно здраве при деца с целиакия"

Ръководител: Доц. д-р Миглена Димитрова Георгиева, дм

Вижте повече

Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2019:

„Идентифициране на причините за високата епидемиологична активност на хронично бъбречно заболяване в община Дългопол, обл. Варна"

Ръководител: Доц. д-р Светла Василева Стайкова, дмн

Вижте повече

Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2019:

„Астроцитна хетерогенност и експресия на транскрипционен фактор ZBTB20 в глиални субпопулации на човешки теленцефалон"

Ръководител: Доц. д-р Ирина Иванова Стоянова - ван дер Лаан, дм

Вижте повече

Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2019:

„Определяне на антимикробна активност на новосинтезирани нитроимидазолови производни с потенциално приложение в трансплантационната медицина"

Ръководител: Доц. Светлана Фоткова Георгиева, дф

Вижте повече

Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2019:

„Биопринтиране и морфологичен анализ на 3D матрица за биосинтетични импланти с повишен остеогенен потенциал"

Ръководител: Доц. д-р Стоян Павлов Павлов, дм

Вижте повече

Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2019:

„Експресия на пептида апелин в неврогенни зони на човешки краен мозък след инсулт"

Ръководител: Доц. д-р Стоян Павлов Павлов, дм

Вижте повече

Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2019:

„Изследване влиянието на специфични карбоксилестеразни инхибитори върху ефективността на химиотерапията с Capecitabine"

Ръководител: Проф. д-р Петко Пенков Маринов, дм

Вижте повече

Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2019:

„Обучение и професионална реализация на бакалаври по обществено здраве"

Ръководител: Доц. д-р Клара Георгиева Докова, дм

Вижте повече

Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2019:

„Социално-медицински проблеми, свързани с институционализацията на лицата на възраст 65 и повече години"

Ръководител: Проф. д-р Лора Христова Георгиева, дм

Вижте повече

Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2019:

„Гликемия при остър исхемичен мозъчен инсулт – прогностично значение и връзка с метаболитни и възпалителни маркери"

Ръководител: Проф. д-р Кирил Христов Христозов, дм

Вижте повече

Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2019:

„Изследване на плазмени нива и експресия на лептин и адипонектин с цел оценка на приложимостта им като молекулни биомаркери при колоректален карцином"

Ръководител: Доц. Йоана Димитрова Киселова-Кънева, дб

Вижте повече

Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2019:

„Проучване на балансирани субтеломерни преустройства чрез молекулярно-цитогенетичен анализ при пациенти с комбинирани репродуктивни проблеми"

Ръководител: Проф. д-р Людмила Бончева Ангелова, дм

Вижте повече

 Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2019:

„Някои показатели и биомаркери при нарушения на дишането по време на сън"

Ръководител: Доц. д-р Диана Петкова Господинова-Вълкова, дм

Вижте повече

Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2019:

„Подобряване на благополучието и качеството на живот при пациенти със сърдечна недостатъчност"

Ръководител: Проф. Силвия Борисова Димитрова, д.оз.н.

Вижте повече

Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2019:

„Деснокамерна функция при пациенти със сърдечна недостатъчност"

Ръководител: Проф. д-р Йото Трифонов Йотов, дм

Вижте повече

Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2018:

„Експресен метод за изследване на връзката между оптични свойства и антиоксидантен ефект на екстракти от лечебни растения и напитки от традиционни за България плодове"

Ръководител: Проф. Кръстена Тодорова Николова, дф

Вижте повече

Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2018:

„Серопревалентност на токсокарозата в рискови групи от населението на Североизточна България"

Ръководител: Гл. ас. д-р Калина Стоянова Павлова, дм

Вижте повече

Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2018:

„Влияние на българските народни танци върху здравето и качеството на живот на студентите от Медицински университет – Варна"

Ръководител: Доц. д-р Десислава Иванова Ванкова, дм

Вижте повече

Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2018:

„Оценка на фармакокинетични и фармакодинамични особености на септично болния. Изготвяне на персонални антибиотични режими и въвеждане на прокалцитонин и NGAL, като ранни и специфични диагностични маркери при пациенти със сепсис и репери за антибиотично лечение и ранно запознаване на остра увреда"

Ръководител: Проф. д-р Вилиян Христов Платиканов, дм

Вижте повече

Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2018:

„Оценка на здравната система в България: ефективност, равнопоставеност, устойчивост"

Ръководител: Доц. Мария Димитрова Рохова-Йорданова, ди

Вижте повече

Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2018:

„Идентифициране на биомаркери от ново поколение за диагностична оценка на активността и проследяване на пациенти със системен лупус еритематодес"

Ръководител: Доц. Мария Атанасова Раданова, дб

Вижте повече

Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2018:

„Проучване на молекулярно-генетични фактори в CFTR гена при мъже с първичен инфертилитет"

Ръководител: Доц. д-р Трифон Георгиев Червенков, дб

Вижте повече

Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2018:

„Mолекулярно-генетичен анализ при деца с неизяснени редки генетични болести"

Ръководител: Проф. д-р Людмила Бончева Ангелова, дм

Вижте повече

Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2018:

„Роля на транскрипционен фактор Zbtb20 за развитието на кортикалните интерневрони в мозък на бозайници"

Ръководител: Проф. д-р Антон Божидаров Тончев, дмн

Вижте повече

 Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2018:

„Сравнителна характеристика на метаболитни маркери  при постменопаузални жени с остеопения и остеопороза"

Ръководител: Проф. д-р Кирил Христов Христозов, дм

Вижте повече

Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2018:

„Синтез и охарактеризиране на нови нитроимидазолови производни с потенциален биологичен ефект"

Ръководител: Доц. Светлана Фоткова Георгиева, дф

Вижте повече

Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2018:

„Определяне на биологична активност и антиоксидантни свойства на новосинтезирани  бексаротенови аналози"

Ръководител: Доц. Светлана Фоткова Георгиева, дф

Вижте повече

Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2018:

„Оценка на нивата на експресия на подбрани микроРНК-и като потенциални биомаркери при деца и юноши с възпалителни чревни заболявания"

Ръководител: Доц. д-р Миглена Димитрова Георгиева, дм

Вижте повече

Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2018:

„Създаване на инфраструктура за 3Д и биопринтиране на персонализирани пространствено контролирани изследователски, диагностични и терапевтични импланти, протези, медицински устройства и консумативи в МУ-Варна"

Ръководител: Доц. Стоян Павлов Павлов, дм

Вижте повече

Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2018:

„Липидни наночастици – съвременен технологичен подход за включване на хиперфорин с подобрена химична стабилност в лекарствени форми за локално приложение и ускорено заздравяване на рани"

Ръководител: Доц. Величка Йорданова Андонова, дф

Вижте повече

Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2018:

„Тъканна и серумна експресия на  Nrf2, NF-KB, HO-1, 4-НNE и техния потенциал на биомаркери на ендотелна дисфункция при  експериментален модел на метаболитен синдром"

Ръководител: Проф. д-р Ганка Йорданова Бекярова,  дмн

Вижте повече

Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2018:

„Идентифициране на биомаркери в слюнка за оценяване на рисковия профил на гингивалното здраве в детска възраст"

Ръководител: Проф. Диана Георгиева Иванова, дбн

Вижте повече

Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2017:

„Роля на витамин К-зависимия протеин остеокалцин в регулацията на енергийния метаболизъм при жени с метаболитен синдром"

Ръководител: Доц. д-р Мария Делчева Желязкова-Савова, дм

Вижте повече

Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2017:

„Витамин К-зависими GLA-протеини – нови биомаркери за сърдечносъдова калцификация"

Ръководител: Проф. Бистра Цанева Галунска-Калчева, дх

Вижте повече

Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2017:

„Производство на алогенни костни трансплантати и оценка на ефекта от приложението им посредством хистоморфометричен анализ на твърди срезове"

Ръководител: Проф. д-р Владимир Емануилов Панов, дмн

Вижте повече

Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2017:

„Зрителен, перцептуален и козметичен комфорт – ефект върху качеството на живот при двустранно слепи пациенти, след хирургично възстановяване на зрението на едното око"

Ръководител: Проф. д-р Христина Николова Групчева, дмн

Вижте повече

Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2017:

„Нови RGD/полиамини – синтез и проучване за противотуморна активност"

Ръководител: Проф. д-р Стефка Василева Вълчева-Кузманова, дмн

Вижте повече

Проект по Фонд „Наука": – Конкурсна сесия 2017:

„Проучване ефектите на сяра-съдържащи минерални води върху метаболизма на сяра при хора"

Ръководител: Доц. д-р Милка Аспарухова Нашар, дб

Вижте повече

Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2017:

„Изследване на ефективността на ниско енергийния инфрачервен лазер за повлияването на орална болкова симптоматика"

Ръководител: Доц. д-р Миглена Илиева Балчева-Енева, дм

Вижте повече

Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2017:

„Определяне на въглехидрати, протеини и  фенолни съединения в черноморски водорасли от вид Cystoseira barbata и Ulva rigida"

Ръководител: Проф. Любомир Евстатиев Македонски, дх

Вижте повече

Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2017:

„Изследване на единични нуклеотидни полиморфизми в некодиращи РНК-и при пациенти с колоректален карцином с цел идентифициране на нови диагностични, прогностични и предиктивни биомаркери за българската популация"

Ръководител: Доц. Мария Атанасова Раданова, дб

Вижте повече

 Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2017:

„Промяна в количеството на висцералната мастна маса и отношението й към повишения сърдечно-съдов риск при пациенти с дългогодишен тип 1 захарен диабет"

Ръководител: Проф. д-р Йото Трифонов Йотов, дм

Вижте повече

Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2016:

„Триизмерна визуализация на глиални клетъчни израстъци и туморни клетки при колоректален рак"

Ръководител: Проф. д-р Никола Йорданов Колев, дмн

Вижте повече

Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2016:

„PH(-) миелопролиферативни неоплазми – морфологична и имунохистохимична характеристика"

Ръководител: Проф. д-р Мария Ангелова Цанева, дм

Вижте повече

Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2016:

„Експериментално проучване на ефектите на биологично активни вещества от растителен произход в модели на метаболитен синдром и чернодробна токсичност при плъхове с цел бъдещо разработване на лекарствени продукти или хранителни добавки"

Ръководител: Проф. д-р Стефка Василева Вълчева-Кузманова, дмн

Вижте повече

Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2016:

„Изследване на динамиката на оздравителните процеси в периимплантатните тъкани посредством сцинтиграфия с 99mTc-MDP (метилен дифосфонат)"

Ръководител: Доц. д-р Борислав Георгиев Чаушев, дм

Вижте повече