Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Международна дейност

Важна информация

Възможности за участие в програмата „Координирани научноизследователски дейности на Международната агенция по атомна енергия"

 

       Във връзка с разширяване на взаимното сътрудничество в областта на „Координарани научноизследователски дейности на Международната агенция по атомна енергия (МААЕ) през 2017 г." между България и МААЕ, ви преодставяме информация за програмата и за предоставените възможности за участие.

        Ежегодно МААЕ в рамките на своя статут, подкрепя и подпомага изучаването на атомната енергия за мирни цели в целия свят, както и нейното развитие в практическо приложение. В списъка с изследователски дейности за 2017 г., в програма „Човешко здраве", са включени проекти, насочени към диагностика и терапия на незаразни болести, клинична радиационна онкология и други.

     Програмата финансира както малки научноизследователски дейности и проекти, така и по-големи проекти и закупиване на апаратура. Обявените за кандидатстване програми и  изследователски области са следните:

 • 2000010 Health Effects of Nutrition and the Environment
 • 2000015 Nuclear Medicine in Diagnosis and Therapy of Non communicable Diseases
 • 2000024 Clinical Radiation Oncology
 • 2000042 Biological Effects of Radiation
 • 2000029 Clinical Medical Radiation Physics

       Обща информация за обявевените проекти може да бъде намерена на страницата на МААЕ на електронен адрес: http://cra.iaea.org/cra/explore-crps/all-opened-for-proposals.html, раздел 2.2 Human Health, както и на http://cra.iaea.org/cra/documents/General-Information-2016.pdf.

     При проявен интерес към програмата, моля да се обръщате към екипа на Отдел Международни програми и проекти на е-mail: projects@mu-varna.bg или на тел. 052/677 038

Вътрешни правила за реда и условията за реализация на проект BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики“ – Фаза 1 в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен разтеж 2014-2020 г. чрез Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Виж повече
​​Покана за избор на асоциирани партньори по процедура

BG05M2OP001-1.001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения"

по компонент „Индустрия за здравословен живот и биотехнологии"

по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж"

 

Във връзка с разработване на проект по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" (2014-2020), Процедура BG05M2OP001-1.001 Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения, Компонент 3 „Индустрия за здравословен живот и биотехнологии", Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна обявява процедура за избор на асоциирани партньори.

За асоциирани партньори могат да кандидатстват всички юридически лица, подпомагащи изпълнението на проекта (научноизследователски институти, висши училища, бизнес организации, предприятия, иновационни клъстери, научно-технически паркове, общини, агенции и други).

Официална връзка към документите, свързани с дадената процедура - https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/68dcc27b-a588-48cb-8ce7-92c7607e6c06

Критерии при оценка на кандидатите:

За научноизследователски организации:

 1. Публикации в научни журнали и книги, реферирани в SCOPUS или WoS през последните 5 години (2011 - 2015);
 2. Процент на често цитираните публикации през последните пет години (2011-2015);
 3. Брой грантове от ERC (Европейски съвет за научни изследвания);
 4. Координаторски позиции в проекти по рамкови програми на ЕС (РП7) или „Хоризонт 2020".
За бизнес партньори:

 1. Капацитет за иновации през последните 5 години;
 2. Инвестиции в съответната научна област, приложима по проекта;
 3. Наличие на стратегия за иновации, включително съществуване на политика и правила относно интелектуалната собственост;
 4. Координаторски позиции в проекти по рамкови програми на ЕС (РП7) и „Хоризонт 2020" през последните 5 години (2011-2015).​
За участие в процедурата за избор на асоциирани партньори и в отговор на горепосочените критерии, е необходимо кандидатите да попълнят приложения Формуляр за участие. 
Формулярът за участие се представя от асоциирания партньор, чрез изпращането му на и-мейл адрес: excellence.muv@gmail.com в електронен вариант или по куриер на адрес: гр. Варна 9002, ул. „Марин Дринов" № 55 (в Деловодството на МУ-Варна) в срок до 17:00 ч. на 23 декември 2016 година.

Избраните асоциирани партньори ще бъдат обявени публично и ще бъдат поканени за  подписване на декларация за партньорство, със срок не по-малко от 5 години.

Формуляр за участие

Работна среща по проект „Общи действия за планиране и прогнозиране на човешките ресурси в здравеопазването"

На 16 март 2016г. екипът на Работен Пакет 7 (Устойчивост) по проект „Общи действия за планиране и прогнозиране на човешките ресурси в здравеопазването", в който значима роля имат екперти от Медицински университет – Варна, ще бъде съорганизатор и участник в работна среща. Събитието ще се проведе в Брюксел, а любезни доманики ще са партньорите от Министерство на здравеопазването на Белгия.

Работната среща е организирана и предназначена за лидерите на работни пакети, патньорите на РП7 (Устойчивост) и европейската експертната група за човешки ресурси в здравеопазването. Обхвата на срещата включва разглеждане на документите на РП7 (Устойчивост) – Мрежа от експерти, Политически и технически препоръки и План за действие за устойчиво развитие на проекта.

Дискусиите по време и заключенията в края на работната среща ще имат ценен принос към финализирането на документите на РП7 (Устойчивост), гарането на устойчивост на проекта, както и утвържвадане на резултати и ползи, които да бъдат поддържани в бъдеще.

​Третата международна конференция по проект „Общи действия за планиране и прогнозиране на човешките ресурси в здравеопазването"

На 18 и 19 февруари 2016г. Медицински университет - Варна бе домакин на третата международна конференция по проект „Общи действия за планиране и прогнозиране на човешките ресурси в здравеопазването" по програма „Здраве" към Европейската комисия. Събитието, което ще се проведе в х-л Интернационал, к.к. Златни пясъци, ще бъде под наслов: „Планиране и обучение на медицинските специалисти без граници". В събитието ще вземат участие международни експерти в областта на човешките ресурси в здравеопазването, политици, представители на професионални и браншови организации.  


Кандидатстване по проект „Студентски практики"

През януари 2016 година се осъществи  кандидатстване по проект BG05M2OP001-2.002 „Студентски практики" по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж" по приоритетна ос „Образование и учене през целия живот". Целите на процедурата са:

• повишаване качеството на висшето образование, чрез осигуряване на практическа подготовка на студенти в реална работна среда;

• подобряване на практическите умения на студентите още по време на тяхното обучение, спрямо потребностите на пазара на труда;

• укрепване на връзките между висшите училища и работодателите, изграждане и развитие на партньорства между тях;

• осигуряване на допълнителни възможности на завършващите висше образование за по-      успешна реализация на пазара на труда.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд.

Кандидатстване по проект „Студентски стипендии"

През януари 2016 година се осъществи кандидатстване по проект BG05M20P001-2.003 „Студентски стипендии " по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж" по приоритетна ос „Образование и учене през целия живот". Целите на процедурата са:

 • По отношение на потребностите, свързани със съдържанието на образователния продукт, чрез система от стипендии ще се стимулира обучението в области от висшето образование, определени като приоритетни за страната.
 • По отношение на потребността от разширяване на обхвата на образователната услуга, посредством възможностите на оперативната програма, системата от студентски стипендии ще получи допълнителен ресурс, който да направи следването по-достъпно и насочено към приоритетните области на икономиката. Специално внимание ще бъде насочено към разширяване на възможностите за включване на студенти с увреждания в цикъла на висшето образование (ВО).

Процедурата за безвъзмездна фи​нансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд.​Подадена проектна идея за реализацията на проект „Нощ на учените"

През януари 2016 година Медицински университет – Варна за пета поредна година подаде своята проектна идея за реализацията на проект „Нощ на учените“ в град Варна. Проектът, финансиран от научно-изследователската програма „Хоризонт 2020“  има за цел да насочи общественото внимание към ролята на изследователите, да се покаже тяхната скрита/забавна страна и да се окуражат младите таланти да поемат по пътя на научната кариера.