Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Медицински лаборант

​Медицинският лаборант е здравен специалист, който може да работи във всички видове лечебно-диагностични и научно-препо-давателски лаборатории - държавни и частни. Той извършва из-следване на кръв, урина и всички други телесни течности и секре-ти. Обект на неговата дейност са хистологични, микробиологични и паразитологични изследвания.